Trakta malagasy itoriana ny Filazantsara (Tracts malgaches d'évangélisation)

Fanamarihana: eto ambany, ny hoe pdf1 dia midika « pdf misy pejy iray » ary ny pdf2 dia « pdf misy pejy roa ».
(Note: ci-dessous pdf1 signifie « pdf comportant une page » et pdf2 « pdf comportant deux pages ».)

 

Fiovàna (Changement)
Fantatrao ve i Jesoa? (Connaissez-vous Jésus?)
Mino an'Andriamanitra (Croire Dieu)
Nohomboana ho anao (Crucifié pour vous)
Fomba roa ahaterahana, iainana, hahafatesana, hitsanganana amin'ny maty (Deux manières de naître, vivre, mourir, ressusciter)
Manao ny tsy rariny ve Andriamanitra ? (Dieu est-Il injuste ?)
Mbola miteny Andriamanitra ankehitriny (Dieu parle aujourd'hui)
Tian'Andriamanitra ianao! (Dieu vous aime)
Ny maha kristiana (Être chrétien, qu'est-ce-que cela signifie pour vous?)
Finoana an'i Jesoa Kristy (Foi en Jésus Christ)
Ny olombelona: jiolahy ve? (L'homme, un hors-la-loi?)
Ny fiafaran'izao tontolo izao (La fin du monde est-elle pour demain?)
Ilay Mpahary, ny halehibeny sy ny fitiavany (Le Créateur, sa grandeur et son amour)
Hiverina tsy ho ela ny Tompo Jesoa (Le Seigneur Jésus va revenir)
Ny olona manoloana an'Andriamanitra (Les hommes devant Dieu)
Ny tena soatoavina (Les vraies valeurs)
Raha maty, dia inona no hitranga? (Mourir et après?)
Ho aiza ianao? (Où allez-vous?)
Zava-manahirana ny tanora (Problèmes de jeunes)
Inona no atao hoe Fahamarinana? (Qu'est-ce que la vérité?)
Inona no entin'ny sekta ho anao? (Que vous apportent les sectes?)
Ianao koa, tia anao i Jesoa! (Toi aussi Jésus t'aime)
Hafatr'Andriamanitra ho anao (Un message de Dieu pour vous)
Miaina amin'ny fanantenana (Vivre d'espoir)
Misy dikany ve ny fiainanao? (Votre vie a-t-elle un sens?)
Avy amin'ny savorovoro ho amin'ny fiadanana (De la confusion à la paix)
Fihavanana amin'Andriamanitra: ho anao ve? (La paix avec Dieu)
Mibebaha ianao! (Repens-toi)
Raha maty ianao anio, ho aiza? (Si tu meurs aujourd'hui)
Misy banga hofenoina hoe? (Un vide à combler)
Ny olombelona: iza? (L'homme qui est-il? D'où vient-il?)

Avy amiko izao zavatra izao (C'est de par moi que cette chose a eu lieu)

Inona no atolotr'Andriamanitra anao? (Dieu vous offre le meilleur)
Avy aiza ireo olanao? (Nos problèmes: quelle est leur origine?)
TANDREMO (STOP)
Andriamanitra sa ny sampy (Dieu et les dieux)

Ilay Andriamanitra lehibe sy ny fo kelinao (Le grand Dieu et ton petit cœur)

Iza moa Aho, ho anao ? (Qui suis-Je pour toi ?)

Te hamonjy anao tsy ho any amin'ny helo Andriamanitra (Dieu veut te sauver de l'enfer)

Miomàna hihaona amin'Andriamanitrao (Prépare-toi à rencontrer ton Dieu)

Ho any am-paradisa ve ianao? (Iras-tu au paradis?)

Very, notadiavina, ary hita indray (Perdu, cherché et retrouvé)

Ianao koa, afaka miditra any am-paradisa (Toi aussi, tu peux entrer au paradis)

Hiseho ny marina (L'heure de vérité arrive)

Tsy ireo rehetra milaza hoe Tompoko, Tompoko! (Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur!)

Maty ilay reniakoho mba hamonjy ny zanany (Une poule meurt pour sauver ses poussins)

Tia anao Andriamanitra, miantso anao Izy hoe AVIA (Dieu t'aime, il t'appelle)

Voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ve ny anaranao (Ton nom est-il écrit dans le livre de vie ?)

Andriamanitra sa ny sampy (Dieu ou les idoles)