HENOY NY BAIBOLY (Émissions radiophoniques sur la Bible)

 

 

 

Ny Testamenta Taloha (L'Ancien Testament)

Genesisy - Eksodosy - Levitikosy - Nomery - Deoteronomia - Josoa - Mpitsara - Rota - 1 Samoela - 2 Samoela - 1 Mpanjaka - 2 Mpanjaka - 1 Tantara

Genesisy Émission (n°) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

Eksodosy Émission (n°) 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Levitikosy Émission (n°) 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37

Nomery Émission (n°) 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Deoteronomia Émission (n°) 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56

Josoa Émission (n°) 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62

Mpitsara Émission (n°) 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Rota Émission (n°) 69

1 Samoela Émission (n°) 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77

2 Samoela Émission (n°) 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84

1 Mpanjaka Émission (n°) 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92

2 Mpanjaka Émission (n°) 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

1 Tantara Émission (n°) 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108

 

 

 

 

 

Eo am-pamakiana ny Baiboly isan-tokony izahay izao, sady mandray feo izany. Ny toko voavaky dia hampidirina tsikelikely eto.

 

(Nous sommes en train de lire la Bible, chapitre par chapitre, tout en enregistrant cette lecture. Ces chapitres lus sont mis progressivement en ligne ici.)