INDJILI YA ĨSA KIRISTI

YAANGIHWA NA

YUHANI

Édité 2017 par Wycliffe

 

Rārangi upoko :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

 

 

Ūpoko 1

Urongozi ufanyiha mwanadamu

 

1 Mwandroni Urongozi uka, na Urongozi uka na Mungu, na Urongozi uka Mungu.

2 Uwo mwandroni uka na Mungu.

3 Zitru piya zifanyishiha ha ndzia yawo. Kav̄usi ata shitru yafanyishiha amba tsi ha ndzia yawo.

4 Moni nawo v̄uka uhayati, na uhayati uwo uka ɗe inuru ya wanadamu.

5 iNuru uwala shidzani, na ishidza kayaizima.

6 Na v̄av̄o v̄uka mutru aka av̄elehwa na Mungu ; dzina lahe lika Yahaya.

7 Aja ake shahidi, atowe ushahidi inuru, pare watru piya waamini ha ndzia yahe.

8 Waye kaka ɗe inuru, ɓadi aja ile atowe ushahidi inuru.

9 Uwo ɗe inuru ya kweli iwaliao kula mwanadamu, ɗe yakoja ulemenguni.

10 Waye aka ulemenguni, na ulemengu ufanyiwa ha ndzia yahe, ɓadi ulemengu kawamujua. 11 Waye aja ha wahe, na wahe kawamukuɓali.

12 Ɓadi ha piya wao wamukuɓali, ha wao wamuaminio, awav̄a ushindzi wa ufanyishiha wana wa Mungu,

13 walio amba wadzalwa tsi ha shimwanadamu, wala tsi ha shahawa ya umwili, wala tsi ha yamav̄endzeleo ya mwanadamu, ɓadi wadzalwa ha iwayeyahe Mungu.

14 Na Urongozi ufanyiha mwanadamu, tsena aẽshi v̄umoja na wasi, amwesa riono utukufu wahe, utukufu wa uMwana moja-moja alawa ha Ɓaɓa, ajaya neema na ukweli.

15 Yahaya amulawia ushahidi. Ahedza liji, arongoa : « Waye ɗe mutru nakomurongoa amba : < Uwo ajao nyuma na wami unizidi, mana kaɓula ya wami uka, waye aka. > »

16 Na ha ukamilifu wahe, ridjaãliwa piyasi, neema hari mwa neema.

17 Mana iSharia ika iv̄olwa ha ndzia ya Musa, ɓadi ineema na ukweli zija ha ndzia ya Ĩsa Kiristi.

18 Kav̄u ata mutru aparo muona Mungu, ɓadi uMwana moja-moja alio v̄umoja na Ɓaɓa, ɗe amujudza.

 

Ushahidi wa Yahaya Muɓaĩshizi

 

19 Tsunu ushahidi wa Yahaya wakati Mayahudi yav̄eleha Matolezi-Masadaka, na waLawi rangu Yerusalemu, wamudzise : « Wawe ɗe mbani ? »

20 Akuɓali, wala kahana, ɓadi akuɓali : « Wami tsi ɗe uMutsahuliwa. »

21 Wamudzisa raha : « Ɓasi wawe ɗe mbani ? Wawe ɗe Eliya ? »

Adjiɓu : « Ãhã, tsi ɗe wami »

« Ɓasi wawe ɗe uMutrume ? »

Adjiɓu : « Ãhã. »

22 Wamudzisa raha : « Ɓasi v̄av̄o wawe ɗe mbani ? Riambiye, pare riv̄e djawaɓu watru wariv̄eleha. Trini ɗe uirongoao ju laho monyewe ? »

23 Arongoa : « Wami ɗe liji lishelemedzao padzaju ha urongoa < Namuondzowe indzia ya Mola >, mauri ɗe iheli mutrume Izaya arongoa. »

24 Wale waka warumwa ulawa ha ishama ya Mafarisayo,

25 wamudzisa : « Ɓasi v̄av̄o mana trini uɓaĩshao, neka wawe tsi ɗe Mutsahuliwa, tsi ɗe Eliya, wala tsi ɗe uMutrume ? »

26 Yahaya awadjiɓu : « Wami nisuɓaĩsha ha maji, ɓadi mengoni mwanyu, v̄wa mutru amba kamusumujua.

27 Waye asuja nyuma hangu, na wami tsisustahiki ata uɓulia umukandra wa zikaɓwa zahe. »

28 Trongo izo zihidjiri ɗagoni Ɓaitihania, nyambo ya umuro wa Jurdani, v̄ahali Yahaya akoɓaĩsha.

 

Ĩsa uMwana Ɓariɓari wa Mungu

 

29 iSuku yaɗunga Yahaya amuono Ĩsa iv̄o akomujilia. Sa ile arongoa : « Tsunu uMwana Baribari wa Mungu, atoao yamadhambi ya lidunia.

30 Uwo ɗe mutru nakomurongoa amba : < Uwo ajao nyuma na wami unizidi, mana kaɓula ya wami uka, waye aka. >

31 Wami-wami tsakomujua, ɓadi ha waye ujulihwana na iIsraila, ɗe naja niɓaĩshe ha maji. »

32 Yahaya atowo ushahidi unu amba : « Tsiono iRoho iv̄o yakomushukia ulawa mbinguni mufano wa shukuru, iketsi uju mwaye.

33 Wami tsakomujua, ɓadi Uwo aniv̄eleha niɓaĩshe ha maji, waye ɗe aniambia : < Uwo utsoonao amba iRoho imushukia, iketsi, waye ɗe aɓaĩshao ha iRoho Ndzitwaharifu. >

34 Na wami tsiono, tsena tsilawa ushahidi amba waye ɗe uMwana wa Mungu. »

 

Maswihaɓa ya handra ya Ĩsa

 

35 iSuku yaɗunga, Yahaya aka v̄ale raha v̄umoja na waili hari mwa maswihaɓa yahe.

36 Ɓas, umuona yahe Ĩsa iv̄o akov̄ira v̄ale, arongoa : « Tsunu uMwana Bariɓari wa Mungu ! »

37 Maswihaɓa maili yale yamukia iv̄o arongoa marongozi yale, yamuɗungu Ĩsa.

38 Sa ile Ĩsa azingi, awaono iv̄o wamuɗunga, awadzisa : « Trini ɗe muitsahao ? »

Wamudjiɓu : « Rabbi » (yaani, « Fundi »), « wawe uketsi hav̄i ? »

39 Awaambia : « Namuje, muone. »

Ɓas wandre, amwesa waono v̄ahali akoketsi ; waɓaki na waye suku ile. Ika mukaɓala wa sa ya kumi.

40 Mutru akohiriwa Andreasa, mwananyahe wa Simoni Monye, aka moja hari mwa waili wale waka wakia yamarongozi ya Yahaya, waja wamuɗunga Ĩsa.

41 Amupara kadimu mwananyahe Simoni, amuambia : « Rimupara uMutsahuliwa. » (Mana yayo, Kiristi.)

42 Amuv̄ingi ha Ĩsa. Ĩsa amuangalia, arongoa : « Wawe ɗe Simoni, mwana wa Yuhani. Ulawa v̄anu utsohiriwa Sefasi. » (Mana yayo, Monye.)

 

Ĩsa asumuhira Filiɓusa na Natanaeli wamuɗunge

 

43 iSuku yaɗunga, Ĩsa akotsaha andre Galilaya, ɗe amupara Filiɓusa, amuambia : « Niɗunge. »

44 Na Filiɓusa uwo aka wa shi Ɓaitisaida, liɗago la Andreasa na Monye.

45 Ɓasi Filiɓusa amupara Natanaeli, amuambia : « Rimupara ule aangihwa na Musa moni na iSharia, arongolwa na yimitrume, Ĩsa wa Nazareti, mwana wa Yusufu. »

46 Ɓas, Natanaeli amudzisa : « Hali v̄utsoshindra v̄ulawe trongo ndzuzuri Nazareti ? »

Filiɓusa amudjiɓu : « Ko, uone. »

47 Wakati Ĩsa amuona Natanaeli iv̄o akomujilia, arongoa ju lahe : « Tsunu muIsraila wa kweli, alio amba haheju kav̄u udjandja. »

48 Sa ile Natanaeli amudzisa : « Unijua jeje ? »

Ɓas, Ĩsa amudjiɓu : « Kaɓula ya Filiɓusa uhuhira, wakati waka utsini na umuri wa mufigiye, tsihuono. »

49 Wakati ule Natanaeli amuambia : « Fundi, wawe ɗe uMwana wa Mungu, wawe ɗe uMufalume wa Israila. »

50 Ĩsa amudjiɓu : « Usuamini iv̄o nahuambia amba tsihuono utsini na umufigiye v̄ale ? Utsoona trongo ɓole zaidi ya zini. »

51 Aengedza tsena : « Nisumuambiani ha kweli, mutsoona uwingu iv̄o waɓuha, na zimalayika za Mungu iv̄o ziheao na ushuka hari mwa uMwana wa Mwanadamu. »

 

 

Ūpoko 2

Harusi ɗagoni Kanaani

 

1 iSuku ya raru ɓaanda ya v̄ale, v̄uka harusi ɗagoni Kanaani hari mwa liɓavu la Galilaya. Mayahe wa Ĩsa aka v̄ale,

2 na Ĩsa aka akariɓisiwa wajau hari mwa iharusi v̄umoja na maswihaɓa yahe.

3 Iv̄o maji ya zaɓiɓu yaka yakoma, mayahe wa Ĩsa amuambia : « Kawasina tsena maji ya zaɓiɓu. »

4 Ĩsa amudjiɓu : « Mama, mana trini uniambiao wami trongo iyo ? Wakati wangu raha kawapara. »

5 Sa ile mayahe aambia mayeleshezi yaka v̄ale : « Namufanye piya izo atsomuambiaonizo. »

6 Na v̄ale v̄uka mitsungi sita ya ɓwe, yakorumilwa na Mayahudi wamotawaza. Kula moja uka uv̄ingi ziv̄imo mbili ata traru.

7 Sa ile Ĩsa awaambia : « Namujadze maji mitsungi yiyo. » Wayijadza ata yakojotrisa.

8 Amwesa awaambia : « Namuɓuwe, muv̄inge ha ragisi wa ikaramu. »

Ɓas, watru wale wayav̄ingi.

9 Ragisi wa ikaramu ule alaulia maji yale yagaudziwa maji ya zaɓiɓu, wala kakojua v̄ahali yalawa, ɓadi mayeleshezi yale ɗe yakojua. Sa ile amuhiri ɓwana-harusi,

10 amuambia : « Watru piya uyeleshea raɓuzi maji ya zaɓiɓu mazuri, ata neka watru wano ha nguvu, ɗe wayelesheao yale tsi mazuri. Ɓadi wawe uhetsi yamazuri yanu ata upara av̄asa v̄anu ! »

11 Iyo ɗe iãlama ya midjuza ya handra yahe Ĩsa aifanya ɗagoni Kanaani hari mwa liɓavu la Galilaya. Ha izo av̄enusa utukufu wahe, na maswihaɓa yahe yamuamini.

12 Ɓaanda ya v̄ale ashuku ɗagoni Kafranahum v̄umoja na mayahe, wananyahe watruɓaɓa, na maswihaɓa yahe, ɓadi kawaɓaki suku nyengi.

 

Ĩsa asuindzia maɓahazazi moni na iNyumba Ndzitwaharifu

 

13 Wakati wa Unahanizi wa uMutupio wa yaMayahudi uka ukuruɓia ; ɓas, Ĩsa ahea Yerusalemu.

14 Na moni na iNyumba Ndzitwaharifu, apara waudzizi nyombe, maɓariɓari, na ndiwa, na waɓadilizi marike waka waketsi v̄ale.

15 Ɓas, arenge hamba, aifanya sapa-sapa, amwesa awaindzia piyawo Nyumbani v̄ale, atrusu na maɓariɓari yawo na nyombe zawo. Tsena atsanya turuturu za waɓadilizi marike wale, na uv̄indrusa zimeza za hazi zawo.

16 Aambia raha maudzizi ndiwa wale : « Namutowe zitru zini v̄anu ! Musufanye iNyumba ya Ɓaɓangu amba nyumba ya ɓiashara ! »

17 Sa ile maswihaɓa yahe yanahana amba v̄uangihwa : « iHuɓa nilio nayo na inyumba yaho, mauri moro univudzao. »

18 Ɓas, Mayahudi wamudzisa : « Ãlama trini ya midjuza utsorionesao, ike udhiɓitifu amba utsojua ufanye trongo zini ? »

19 Ĩsa awadjiɓu : « Namukomowe nyumba ndzitwaharifu iyo, na wami hari mwa suku traru, nitsoimidza »

20 Sa ile yaMayahudi yamuambia : « iNyumba Ndzitwaharifu ini irenge maha aruɓaini na sita iyo uundrwa, na wawe amba hari mwa suku traru utsoshindra uimidze ? »

21 Ɓadi inyumba ndzitwaharifu Ĩsa akoirongoa, ɗe umwili wahe.

22 Ɓas, ɓaanda aregezewa hayi ulawa ha uwafu, maswihaɓa yahe yanahana amba aka arongoa trongo ile ; na v̄ale ɗe waamini uMwangishio Muraharifu, na urongozi ule Ĩsa aurongoa.

 

Ĩsa ujua piya zilio rohoni ha wanadamu

 

23 Wakati Ĩsa aka Yerusalemu hari mwa umusherehio wa Unahanizi wa Mutupio, wengi wa watru waja wamuamini uona yawo ziãlama za midjuza akozifanya.

24 Ɓadi Ĩsa, waye kakana uwaminifu na wao, mana akojua namuna yawo piya.

25 Kayaka amba paka ajudziwe hali za mwanadamu, mana waye-waye akojua zilio moni ha mwanadamu.

 

 

Ūpoko 3

 

Mahadisi ya Ĩsa na Nikodemu ju la uhayati mukamilifu

 

1 V̅uka mutru akohiriwa Mkodemu, mwana wa ishama ya Mafarisayo, tsena moja mengoni mwa madhwamana ya Mayahudi.

2 Suku mengoni mwa suku, amujilia Ĩsa uku, amuambia : « Rabbi, risujua amba wawe fundi wav̄elehwa na Mungu. Mana kav̄u mutru ashindro-fanyao ãlama za midjuza zizo uzifanyao, neka Mungu kasi na waye. »

3 Sa ile Ĩsa amudjiɓu : « Nisuhuambia ha kweli, neka mutru kadzalwa mara yangina raha, kashindri ona Utawalizi wa Mungu. »

4 Nikodemu amudzisa : « Ha namuna jeje mutru ashindrodzalwao raha neka madza aɗuhwa ? Hali atsoshindra angiye mimbani ha mayahe mara ya v̄ili adzalwe ? »

5 Ĩsa adjiɓu : « Nisuhuambia ha kweli, mutru kadzalwa ha maji na ha iRoho, kashindri ungia hari mwa Utawalizi wa Mungu.

6 Iyo yadzalwa ha mwili, uwo mwili, na iyo yadzalwa ha iRoho, iyo roho.

7 Usushange iv̄o nahuambia amba : < Ilazimu mudzalwe mara yangina raha. >

8 Pev̄o uvudzia v̄ahali yotsi itsahao ; wawe uikia, ɓadi kuji v̄ahali yala, wala v̄ahali yendrao. Ɗe ha inamuna iyo ha kula adzalwa ha iRoho. »

9 Nikodemu amudzisa : « Ha namuna jeje ɓasi trongo zini zitsojuao zihidjiri ? »

10 Ĩsa amudjiɓu : « Afa wawe fundi hari mwa iIsraila, de kuji trongo zini !

11 Nisuhuambia ha kweli, izo rizijuao ɗe rizirongoao, na izo raziona ɗe rilawao ushahidi, ɓadi kamusukuɓali ushahidi watru.

12 Neka kamusuamini namomuambiani trongo za shi ulemenguni v̄anu, ɓasi ha namuna jeje mutsoaminio namomuambiani trongo za shi pev̄oni ?

13 Kav̄u mutru ahea pev̄oni neka tsi ɗe uwo ashuka ulawa pev̄oni, ne ɗe uMwana wa Mwanadamu.

14 Mauri ɗe inamuna Musa ahedza inyoha ya shaɓa padzaju, ɗe inamuna uMwana wa Mwanadamu alazimu ahedzewe wajau,

15 ile pare kula mutru amuaminio ake na uhayati mukamilifu wa daima. »

16 « Mana Mungu av̄endze uulemengu, ata av̄a uMwana moja-moja wahe, ile pare kula amuaminio asupare uangamifu wa dahari, ɓadi ake na uhayati mukamilifu wa daima.

17 Mana Mungu kav̄eleha uMwana wahe ulemenguni amba auhukumu uãdhiɓilwe, ɓadi ulemengu uhuyiwe ha ndzia yahe.

18 Mutru amuaminio, waye kahukumilwa uãdhiɓilwa, ɓadi uwo kaamini, madza ahukumilwa aãdhiɓilwe ha iv̄o kaamini uMwana moja-moja wa Mungu.

19 Na hukuma iyo ɗe amba : iNuru ija ulemenguni, ɓadi wanadamu wav̄endze ishidza raha na inuru, mana zitrendro zawo zika mbovu.

20 Mana kula arendrao mbovu, uenga inuru, amwesa kajilia inuru, ha uria zitrendro zahe zaja zajulihwana.

21 Ɓadi uwo aliona maendreleo yaɗungao ukweli, ujilia inuru, ile pare zitrendro zahe ziv̄enuhe amba zifanyiwa ha uv̄umoja na Mungu. »

 

Ushahidi wa Yahaya Muɓaĩshizi ju la Ĩsa

 

22 Ɓaanda ya zile, Ĩsa na maswihaɓa yahe wandre hari mwa liɓavu la Yahudia. Aɓaki hule na wao, amwesa akoɓaĩsha.

23 Yahaya wajau akoɓaĩsha Ainoni, kariɓu na Salemu, mana v̄uka maji mengi. Watru wakoja, amwesa wakoɓaĩshiwa.

24 Wakati uwo raha Yahaya kaka atrilwa shiv̄ani.

25 Na v̄ale v̄uka v̄uhimi mashindrano ɓaina ya maswihaɓa ya Yahaya na Muyahudi husuwana na itrongo ya utawaza.

26 Waja wamupara Yahaya, wamuambia : « Fundi, ule aka na wawe nyambo ya umuro wa Jurdani, ule wakomulawia ushahidi, v̄anu asuɓaĩsha, na watru piya wasendra hahe ! »

27 Yahaya adjiɓu : « Mutru kashindri upara shitru neka kav̄olwayo na Mungu, Monyewe pev̄oni.

28 Wanyu-wanyu mwa mazahidi amba tsirongoa : < Wami tsi ɗe uMutsahuliwa, ɓadi tsiv̄elehwa nimutranguliye. >

29 Monyewe umushe-harusi, ɗe ɓwana-harusi. Ɓadi mwandzani wa ɓwana-harusi alio ɓavuni, amukiao, ujiv̄iwa na ufurahi na liji la ɓwana-harusi. Ɓasi furaha ini ilio yangu, av̄asa ikamiliha.

30 Ilazimu uɓole wahe uengedzehe, na wami niv̄unguhe.

 

Uwo ajao ulawa pev̄oni, ɗe muɓole wa piya

 

31 « Uwo ajao ulawa uju, muɓole raha na piya ; uwo alio wa lidunia, waye wa shi duniani, tsena urongoa trongo za shi duniani. Uwo ajao ulawa pev̄oni, muɓole raha na piya.

32 Waye ulawia ushahidi izo aziona na azikia, wala kav̄usi ata mutru akuɓalio ushahidi wahe. 33 Ɓadi mutru akuɓalio ushahidi wahe, waye udhiɓitisha amba Mungu, waye kweli.

34 Na uwo Mungu amuv̄eleha, urongoa yamarongozi ya Mungu, mana Mungu umudjaãlia iRoho ɓila shiv̄imo.

35 Ɓaɓa uv̄endza uMwana, amwesa adhwaminisha piya zitrongo mihononi hahe.

36 Monyewe uamini uMwana, ana uhayati mukamilifu wa daima, ɓadi uwo ahara uamini uMwana, katsoona uhayati, ɓadi hadhaɓu ya Mungu uketsi ju lahe. »

 

 

Ūpoko 4

 

Mahadisi ya Ĩsa na mutrumama wa shi Samaria

 

1 Ĩsa ujua yahe amba watru wa ishama ya Mafarisayo wakia amba akopara na uɓaĩsha maswihaɓa raha na Yahaya,

2 na v̄ale Ĩsa waye yahe tsi ɗe akoɓaĩsha, ɓadi ɗe maswihaɓa yahe,

3 alawia Yahudia, arudi Galilaya.

4 Ne aka alazimu av̄ire hari mwa itsi ya Samaria.

5 Ɓas, awaswili hari mwa ɗago la shi Samaria lihiriwao Sikari, kariɓu na lishamba Yaãkuɓu aka aliv̄a mwana wahe Yusufu.

6 V̅ale ɗe v̄ahanu ishisima ya Yaankuɓu yaka. Iv̄o Ĩsa aka alemewa na umusafara, aketsi wangoni na ishisima. Ika mukaɓala wa sa ya sita.

7 Sa ile v̄uja mutrumama muSamaria, akojoɓua maji. Ĩsa amuambia : « Nimbe maji ninwe. » 8 Na v̄ale maswihaɓa yahe yaka yangia ɗagoni, wakondronunua zahula.

9 Ɓas, mutrumama muSamaria ule amuambia : « Ha namuna jeje wawe Muyahudi unimiao maji ya unwa, wami mutrumama muSamaria ? » Arongoa namuna ile, mana Mayahudi kayakoparana na maSamaria.

10 Ĩsa amudjiɓu : « Na djeli wakojua ineema yadjaãliwa na Mungu, na uwo mbani ɗe ahuambiao amba : < Nimbe maji ninwe >, v̄av̄o wawe ɗe watsomumia maji ya unwa, na waye atsohuv̄a maji ya uhayati. »

11 Sa ile mutrumama ule amuambia : « Mutukufu, kusina ndro ya uɓua, na ishisima ya ndrile. Ɓasi hav̄i ɗe utsoparao maji ya uhayati yao ?

12 Hali wawe muɓole raha na ɓaɓatru Yaãkuɓu ? Waye ɗe ariv̄a shisima ini, amwesa anwa yamaji waye-waye, v̄umoja na wana wahe, na maɓangwe yahe. »

13 Ĩsa amudjiɓu : « Mutru yotsi anwao maji yao, atsoona nyora raha.

14 Ɓadi uwo atsonwao yamaji nitsomuv̄aoyo, katsoona nyora ata idahari. Mana yamaji nitsomuv̄aoyo yatsoka haheju dzitso litriao maji ya uhayati mukamilifu wa daima. »

15 Sa ile mutrumama ule amuambia : « Mutukufu, nimbe maji yao, pare nasuone tsena nyora, wala nasuje tsena naɓua maji hunu. »

16 Ɓas, Ĩsa amuambia : « Endra wahire mume waho, uje. »

17 Mutrumama ule adjiɓu : « Tsisina mutrumume. »

Ĩsa amuambia : « Una haki urongowe amba : < Tsisina mutrumume. >

18 Mana madza ukana watruwaume watsano, na uwo ulio nawo av̄asa, tsi mume waho. Hari mwa iyo, urongoa kweli. »

19 Sa ile mutrumama ule amuambia : « Mutukufu, nisuona amba wawe mutrume.

20 Wadzaɗe watru wakoãɓudu mulimani v̄anu, na wanyu musurongoa amba Yerusalemu ɗe v̄ahanu wanadamu walazimu waãɓudu. »

21 Ĩsa amuambia : « Mama, niamini, wakati usuja ulio amba tsi ɗe hari mwa mulima unu, wala tsi ɗe Yerusalemu, ɗe mutsomuãɓuduo Ɓaɓa.

22 Musuãɓudu trongo kamuiji ; wasi risuãɓudu trongo riijuao, mana ukombofu uja ha ulawa ha yaMayahudi.

23 Ɓadi v̄usuja wakati, na uwo madza uja, ulio amba watru waãɓuduo ha kweli, watsomuãɓudu Ɓaɓa ha roho, tsena ha ukweli. Mana watru namuna iyo, ɗe Ɓaɓa atsahao wamuãɓudu.

24 Mungu waye roho, na ilazimu watru wamuãɓuduo, wamuãɓudu ha roho, tsena ha ukweli. »

25 Mutrumama ule amuambia : « Tsijua amba uMutsahuliwa asuja, ne ɗe uwo ahiriwao Kiristi. Wakati atsojao, atsorijudza piya zitrongo. »

26 Ĩsa amuambia : « Ɗe wami, nilaguao na wawe. »

27 Ɓas v̄ale maswihaɓa yahe yawaswili. Washanga iv̄o wamupara amba akohadisi na mutrumama, ɓadi kav̄waka ata moja amudzisa : « Usutsaha trini ? » au : « Manatrini uhadisio na waye ? »

28 Ɓas, mutrumama ule alishi mutsungi wa maji wahe v̄ale, andre ɗagoni, aambia watru :

29 « Namuje muone mutru aniambia piya trongo nazifanya. Saɓu waye tsi ɗe Mutsahuliwa ? »

30 V̅ale walawa ɗagoni, waja wamupara.

31 Wakati ule maswihaɓa yahe yakomurayi : « Fundi, ko uɗye ! »

32 Ɓadi awaambia : « Tsina ya uɗya shahula ilio amba wanyu kamuiji. »

33 Ɓas, v̄ale maswihaɓa yahe yadzisana : « Hali v̄wa mutru amuv̄ingia shitru ya uɗya ? »

34 Ĩsa awaambia : « Shahula yangu ɗe wami ufanya yamav̄endzeleo ya Uwo aniv̄eleha, na utsimidza urumwa wahe.

35 Hali kamusurongoa amba mezi minne ɗe yaɓaki, iv̄o mavuna yaje ? Ɓadi wami nisumuambiani, namudzuwe yamatso, muangaliye yimindra ! Yihivu, ya tayari ya uvunwa. 36 Monyewe uvuna madza asupara mwadjara, asungulidza mavuna ya uhayati mukamilifu wa daima, pare ule ayelao na ule avunao, wafurahi v̄umoja.

37 Ha izo, urongozi unu kweli : < Moja ɗe ayelao, na wangina ɗe avunao. >

38 Tsimuv̄elehani mwavune shitru kamwaifanyia hazi. Wangina ɗe wadziruma, na wanyu musuvuna manufa ya hazi zawo. »

39 Ɓas, maSamaria wengi wa liɗago lile waja wamuamini Ĩsa ha siɓaɓu ya urongozi wa mutrumama ule akotoa ushahidi unu : « Aniambia piya trongo nazifanya. »

40 Ata wakati maSamaria wale wamujilia Ĩsa, wamumia aɓaki na wao. Ɓas, aɓaki v̄ale suku mbili.

41 Na watru wengi zaidi waja wamuamini ha siɓaɓu ya marongozi yahe.

42 Amwesa wamuambia mutrumama ule : « Av̄asa tsi ɗe ha siɓaɓu ya marongozi yaho ɗe raamini, ɓadi rimukia wasi wenyewe, tsena risujua amba kweli waye ɗe uMuhuyifu wa ulemengu. »

 

Ĩsa asuzihira mwana wa mufanyizi-hazi wa sirikali

 

43 Ɓaanda ya suku mbili zile, Ĩsa alawa v̄ale andre Galilaya.

44 Mana waye-waye aka lawa ushahidi amba mutrume kav̄olwa usheo hahe.

45 Wakati awaswili Galilaya, maGalilaya wamurenge ha uzuri, iv̄o waka waona piya trongo aka azifanya Yerusalemu wakati wa umusherehio, mana wao wajau waka wandre hari mwa musherehio ule.

46 Ɓas, arudi ɗagoni Kanaani hari mwa iGalilaya, v̄ahanu aka agaudza maji yake maji ya zaɓiɓu. Na v̄ale v̄uka mufanyizi-hazi wa mufalume, alio amba mwana wahe aka mwaɗe ɗagoni Kafranahum.

47 Mutru ule ukia yahe amba Ĩsa alawa iYahudia ha uja Galilaya, andre amupara, amumia ashuke Kafranahum, azihire mwana wahe aka kariɓu na ufa.

48 Ĩsa amuambia : « Neka kamusuona ãlama za midjuza na za ãdjaɓu, v̄av̄o wanyu kamuamini. »

49 Mutru wa hazi ule amuambia : « Mutukufu, shuka kaɓula raha mwana wangu kafa. »

50 Sa ile Ĩsa amuambia : « Endra, ɓadi mwana waho a hayi. »

Ɓas, mutru ule aamini urongozi ule Ĩsa amuambiawo, andre dzahe.

51 V̅ale kamwe akoshuka hahe, warumizi wahe waja wamupara, wamuambia : « Mwana waho a hayi. »

52 Awadzisa amba rangu sa ngav̄i umwana apara shikali. Wamuambia : « Sa ya saɓa ya jana ɗe liɓuhuo lamulawia. »

53 Na ɓaɓa ule afahamu amba ɗe sa ile kamwe ɗe Ĩsa aka amuambia : « Mwana waho a hayi. » Ɓas aamini, waye na piya umuraɓa wahe.

54 Iyo ɗe iãlama ya midjuza ya v̄ili Ĩsa aifanya wakati alawa Yahudia ha uja Galilaya.

 

 

Ūpoko 5

Ĩsa asuzihira shirewe Ɓetsaida

 

1 Ɓaanda ya v̄ale, v̄uka musherehio wa Mayahudi, na Ĩsa ahea Yerusalemu.

2 Na Yerusalemu hule, kariɓu na umulongo uhiriwao Mulongo wa Maɓariɓari, v̄uka ɓirika ya maji yakohiriwa Ɓethizata Shihebrania, ikana maɓaraza matsano yakana ngidzo zalingana.

3 Maɓarazani v̄ale v̄uka v̄ulala wengi wa wawaɗe, mafa matso, magoɓo, na zirewe ; [na wao wakolindra mugudzuho wa yamaji.

4 Mana v̄uka malayika yakoka na ushuka ɓirikani v̄ale na ugudzusa yamaji ; yotsi akoshuka wa handra majini v̄ale ɓaanda ya umugudzuho, akozihiriha uwaɗe yotsi aka nawo.]

5 Na v̄ale v̄uka mutru aka muwaɗe rangu maha thalathini na minane.

6 Ĩsa umuona yahe v̄ale alala, tsena akojua amba ule muwaɗe rangu hale, amudzisa : « Usutsaha uv̄one ? »

7 Muwaɗe ule amudjiɓu : « Fundi, tsisina mutru wa unitria moni na iɓirika maji yamogudzuha. Na wakati nendrao, wangina unitrangulia ashuke. »

8 Ɓas, Ĩsa amuambia : « Hima, urenge ɗalo laho, wendre. »

9 Sa ile kamwe mutru ule av̄ono, arenge ɗalo lahe, andre.

Na ile ika Suku ya Uv̄umuzi.

10 Ɓasi yamakizi mbeli wa yaMayahudi waka v̄ale waambia mutru ule av̄onesewa : « Ini Suku ya Uv̄umuzi, kayaruhusu wawe uv̄inga ɗalo laho. »

11 Na waye awadjiɓu : « Mutru aniv̄onesa ɗe aniambia : < Renga ɗalo laho, wendre. > »

12 Wale wamudzisa : « Uwo mbani ɗe ahuambia : < Renga ɗalo laho, wendre > ? »

13 Ɓadi mutru ule av̄onesewa kakojua amba ule mbani, mana Ĩsa kakoonehana moni na idunia yaka v̄ale.

14 Ɓaanda ya v̄ale Ĩsa amupara mutru ule moni na iNyumba Ndzitwaharifu, amuambia : « Tsini uv̄ono. Usuãswi tsena, ile v̄usuhuhidjiriye trongo mbovu zaidi. »

15 Sa ile mutru ule andre dzahe, ajudza makizi mbeli ya Mayahudi yale amba Ĩsa ɗe amuv̄onesa.

16 Iyo ɗe imana ata Mayahudi yaandrisa umusonga Ĩsa, mana trongo ile akoifanya Suku ya Uv̄umuzi.

17 Ɓadi Ĩsa awaambia : « Ɓaɓangu a hazini ata av̄asa, na wami wajau ne nisufanya hazi. »

18 Ɓasi ha izo tsena ɗe yamakizi mbeli ya Mayahudi yakozidi uzunguha ndzia wamuule. Mana tsi tu amba akovundza iSharia ya iSuku ya Uv̄umuzi, ɓadi akorongoa amba Mungu ɗe Ɓaɓahe kweli-kweli, na ha izo akodzifanya sawa na Mungu.

 

Yezi ya uMwana wa Mungu

 

19 V̅ale Ĩsa arenge umurongo, awaambia : « Nisumuambiani ha kweli, uMwana waye, kafanya ata trongo ha iwaye yahe neka tsi ɗe iyo aonao Ɓaɓahe aifanyao. Mana kula trongo Ɓaɓa afanyao, uMwana uifanya wajau.

20 Mana Ɓaɓa uv̄endza uMwana, na waye umuonesa kula trongo aifanyao. Tsena, atsomuonesa trongo ɓole raha na zini, pare muke hari mwa ushangavu.

21 Mauri ɗe inamuna Ɓaɓa aregezao hayi wafu, awav̄ao uhayati, ɗe inamuna uMwana av̄ao uhayati uwo atsahao.

22 Ɓaɓa waye kahukumu ata mutru, ɓadi adjukumisa uMwana kula hukuma,

23 pare watru piya wahishimu uMwana mauri ɗe inamuna wamuhishimuo waye Ɓaɓa. Mutru kahishimu uMwana, v̄av̄o waye kahishimu Ɓaɓa, ule amuv̄eleha.

24 « Nisumuambiani ha kweli, mutru avulikiao urongozi wangu tsena aaminio ule aniv̄eleha, ana uhayati mukamilifu wa daima. Katsohukumulwa, mana madza avuku uufa, angia uhayatiju.

25 Nisumuambiani ha kweli amba v̄usuja wakati, na uwo madza uwaswili, ulio amba wafu watsokia liji la uMwana wa Mungu. Na wao itsokao amba walikia, watsoẽshi.

26 Mana mauri ɗe inamuna Ɓaɓa aliona uhayati hahe monyewe, ɗe inamuna adjaãlia uMwana ake na uhayati hahe monyewe,

27 amwesa amuv̄a yezi ya uhukumu, mana waye ɗe uMwana wa Mwanadamu.

28 « Musushange na itrongo iyo, mana v̄usuja wakati ulio amba watru piya walio mahaɓurini watsokia ji lahe,

29 na wao watsolawa. Wao wafanya ndjema watsoregezewa hayi, ile wake na uhayati, ɓadi wao wafanya mbovu watsoregezewa hayi, ile wav̄ire hari mwa hukuma.

30 Wami v̄angu tsisufanya yotsi ha iwami yangu. Ha uɗunga iyo niikiao, ɗe nihukumuo ; na hukuma yangu, iyo ya haki, mana mav̄endzeleo yangu tsi ɗe niyatsahao, ɓadi mav̄endzeleo ya Uwo aniv̄eleha. »

 

Misomo yapatana na ushahidi wamuhusu Ĩsa

 

31 « Neka wami ɗe nidzilawiao ushahidi wami monyewe, v̄av̄o ushahidi wangu kausi wa kweli.

32 Ɓadi v̄wa wangina anilawiao ushahidi, na wami nisujua amba ushahidi uwo wa kweli.

33 « Muv̄eleha marenga-haɓari ha Yahaya, na waye alawia ushahidi ukweli.

34 Hanguju tsi ha mwanadamu ɗe niparao ushahidi; ɓadi nisurongoa zini pare wanyu muhuyiwe.

35 Yahaya aka mwenge wakovua na uwala, na wanyu muka mukuɓali ufurahi mwana muda hari mwa iheu yahe.

36 « Ɓadi wami tsina ushahidi muɓole raha na wa Yahaya. Mana zitrendro Ɓaɓa aniv̄azo nizitsimidze, zini kamwe nizifanyao, zisunilawia ushahidi amba Ɓaɓa ɗe aniv̄eleha.

37 Na Ɓaɓa uwo aniv̄eleha, waye-waye ɗe anilawia ushahidi. Kamwaparokia ji lahe, wala uona sura yahe.

38 Na urongozi wahe kausuketsi moni hanyu, mana kamusuamini uwo amuv̄eleha.

39 Wanyu utwali yiMiangishio Miraharifu, mana musufikiri amba ha wiyo, muna uhayati mukamilifu wa daima. Ne ɗe wiyo-wiyo ɗe yinilawiao ushahidi.

40 Wala kamusukiri mwanijilia pare mwakana uhayati.

41 « Utukuziwa na wanadamu tsi ɗe niitsahao.

42 Ɓadi wami umujuani, amba kamusina hanyuju uv̄endza wa Mungu.

43 Wami tsija ha lidzina la Ɓaɓangu, wala kamusunikuɓali. Neka mutru wangina asuja ha lidzina lahe monyewe, mutsomukuɓali.

44 Ha namuna jeje mutsoshindrao muamini, wanyu murengao sifa zanyu wanyu ha wanyu, ne kamusutsaha mwapara sifa yalawa ha Mungu kana wa v̄ili ?

45 « Mwasufikiri amba wami nitsomu-shitakini ha Ɓaɓa. Mutru amushitakioni ɗe Musa, uwo mwamuhetsia tama yanyu.

46 Neka amba kweli mwakomuamini Musa, mwatsoniamini, mana yanihusu wami ɗe aangiha.

47 Ɓadi neka kamusuamini miangishio yahe, ha namuna jeje mutsoaminio marongozi yangu ? »

 

 

Ūpoko 6

Ĩsa asulisa watru wazidi alifu tsano

 

1 Ɓaanda ya zile, Ĩsa ashia nyambo ya iƁahari ya Galilaya, yakohiriwa tsena Dzia la Tiɓeria. 2 Dunia ya watru wengi yakomuɗunga, mana wakoona ãlama za midjuza akozifanya ha wawaɗe.

3 Ĩsa ahea hari mwa mulima, aketsi v̄ale na maswihaɓa yahe.

4 Na v̄av̄o Unahanizi wa Mutupio, musherehio wa Mayahudi, uka ukaɓili.

5 Ɓas, Ĩsa adzua yamatso, aono amba dunia nyengi ya watru yakomujilia. Sa ile amudzisa Filiɓusa : « Hav̄i ɗe ritsoparao rinunuwe madipe ile watru wanu wapare waɗye ? »

6 Amudzisa trongo ile, pare amudjereɓu, mana akojua trongo akondroifanya.

7 Filiɓusa amudjiɓu : « Madipe ya kima ya turuturu miyateni za fedha kayatsotosha amba kula mutru apare mwana gudru ! »

8 Na v̄ale wangina tsena hari mwa maswihaɓa yahe, ne ɗe Andreasa, mwananyahe wa Simoni Monye, amuambia :

9 « V̅wa mwana mutruɓaɓa v̄anu aliona madipe matsano na fi mbili. Ɓadi iyo trini mbeli na dunia ya watru mauri ɗe iyo ? »

10 Ĩsa arongoa : « Namuketsise idunia. » Na v̄ahanu v̄ale v̄uka kunu dzengi. Ɓas waketsi ; watruɓaɓa waka v̄ale, waka indadi ya alifu tsano jauleni.

11 Sa ile Ĩsa arenge madipe yale ahimidia, amwesa av̄awo watru waka waketsi v̄ale. Afanya ɗe wiyo na zifi, na kula mutru av̄olwa kiasi yahe akotsaha.

12 Ata wakati wakura, aambia maswihaɓa yahe : « Namurundre magudru yaɓaki, pare v̄usulatsihe ata shitru. »

13 Ɓas wayarundru, ata wajadza mahanga kumi na maili ha magudru yaka yaɓaki hari mwa madipe matsano yale, ɓaanda ya watru wahisa uɗya.

14 Watru wale iv̄o waona iãlama ya midjuza Ĩsa aifanya, warongoa : « Ha kweli, unu ɗe Mutrume akorongolwa amba atsoja ulemenguni. »

15 Ɓadi Ĩsa ujua yahe amba watru wakoja wamurenge ha nguvu wamufanye mufalume, adzivuru tsena mulimani waye weke.

 

Ĩsa asendra ha ugaɗa uju na maji

 

16 Mahariɓi ɓaanda yazinga, maswihaɓa yahe yashuku ɓaharini.

17 Wapashia djahazi ha ushia nyambo ya Kafranahum. Na v̄ale shidza madza ika izingi, ɓadi Ĩsa raha kaka aja awapara.

18 Bahari ika mbovu, mana v̄wakovuma pev̄o yendza nguvu.

19 Ɓaanda wavura kasi mukaɓala wa ziv̄imo shirini na tsano ata upara thalathini jauleni za ule, wamuono Ĩsa iv̄o akwendra ha ugaɗa iɓahari na ukuruɓia lidjahazi ; ɓas waremwa na faza.

20 Ɓadi Ĩsa awaambia : « Unu de wami, musuriye ! »

21 Wakotsaha wamuv̄ashidze moni na lidjahazi, na sa ile kamwe lidjahazi liwaswili ɓandariju hule wakwendra.

 

Ĩsa ɗe lidipe la uhayati

 

22 iDunia yaka yaɓaki nyambo ya lidzia v̄ale, imaizi amba djahazi moja tu ɗe laka, na Ĩsa kaka alipashia v̄umoja na maswihaɓa yahe, ɓadi waka walawa ɗe wao tu.

23 iSuku yaɗunga, madjahazi yangina yala ha ulawa Tiɓeria, yawaswili v̄ale kariɓu na v̄uv̄ahanu watru waka waɗya yamadipe, ɓaanda ya Raɓi umuhimidia Mungu.

24 Wakati idunia yafahamu amba tsi Ĩsa, wala tsi maswihaɓa yahe waka moni v̄ale, wapashia wao ha wao madjahazi yale, wandre Kafranahum ile wamuzunguhe Ĩsa.

25 Umupara yawo nyambo ya iɓahari hule, wamudzisa : « Fundi, afa lini ɗe waja hunu ? »

26 Ĩsa awadjiɓu : « Nisumuambiani ha kweli, musunizunguha tsi ɗe iv̄o mwaona ãlama za midjuza, ɓadi ɗe iv̄o mwaɗya madipe, mwakura.

27 Musudzishahilise na shahula muola, ɓadi namudzishahilise na shahula iv̄ao uhayati mukamilifu wa daima, shahula ilio amba uMwana wa Mwanadamu atsomuv̄aniyo, mana ɗe waye Ɓaɓa, yãani Mungu, amukadza umuhuri wahe. »

28 Wamudzisa : « V̅av̄o rifanye trini ata ritsimidze urumishi wa Mungu ? »

29 Ĩsa awadjiɓu : « Urumishi wa Mungu, ɗe wanyu uamini uwo amuv̄eleha. »

30 Sa ile wamudzisa : « Ãlama ya midjuza trini utsoifanyao, ile riione, tsena rihuamini ? Trini ɗe ujo ifanyao ?

31 Maɓaɓatru waɗyi shahula ihiriwao manna wakati waka padzaju, mauri ɗe inamuna v̄waangihwa : < Awav̄a waɗye dipe lalawa pev̄oni. > »

32 Sa ile Ĩsa awaambia : « Nisumuambiani ha kweli, Musa tsi ɗe amuv̄ani lidipe lalawa pev̄oni, ɓadi Ɓaɓangu ɗe amuv̄aoni lidipe la kweli lilawao pev̄oni.

33 Mana lidipe la Mungu ɗe uwo ashukao ha ulawa pev̄oni, av̄e uhayati ulemengu. »

34 Ɓas, wamuambia : « Mutukufu, riv̄e ha daima dipe lilo. »

35 Sa ile Ĩsa awaambia : « Wami ɗe lidipe la uhayati. Mutru anijiliao, katsoona ndza dahari yahe, na uwo aniaminio, katsoona nyora ata idahari.

36 Ɓadi tsimuambiani amba muniono, wala kamusuamini.

37 Piya wao Ɓaɓa aniv̄aowo, watsonijilia, na wami tsitsotoa v̄ondze uwo anijiliao.

38 Mana tsishuku ulawa pev̄oni nifanye, tsi mav̄endzeleo yangu, ɓadi mav̄endzeleo ya Uwo aniv̄eleha.

39 Na mav̄endzeleo ya Uwo aniv̄eleha, ɗe uka amba wami nisulatsishiwe na ata moja hari mwa piya wao aniv̄awo, ɓadi niwaregeze hayi isuku ya mwiso.

40 Mana mav̄endzeleo ya Ɓaɓangu ɗe uka amba mutru yotsi aonao uMwana, amuaminio, ake na uhayati mukamilifu wa daima ; na wami nitsomuregeza hayi isuku ya mwiso. »

41 Ɓas, v̄ale Mayahudi yakonguruma ju la Ĩsa iv̄o aka arongoa : « Wami ɗe lidipe lashuka ulawa pev̄oni. »

42 Wakorongoa : « Afa unu tsi ɗe Ĩsa, mwana wa Yusufu, ule rimujuao ɓaɓahe na mayahe ? Ha namuna jeje, ɓas, arongoao av̄asa amba : < Tsishuku ulawa pev̄oni ? > »

43 Sa ile Ĩsa awaambia : « Musungurume wanyu na wanyu.

44 Kav̄usi ata mutru ashindrao anijiliye neka tsi amba Ɓaɓangu, Uwo aniv̄eleha, tsi ɗe amuv̄inga. Na wami nitsomuregeza hayi isuku ya mwiso.

45 V̅uangihwa moni na yimiangishio ya yimitrume : < Watsosomedzewa piyawo na Mungu. > Kula mutru amuvulishia Ɓaɓa, tsena apara umusomo wahe, unijilia.

46 Tsi amba v̄wa mutru aparomuona Ɓaɓa, neka tsi ɗe uwo alawa ha Mungu. Waye uwo, amuono Ɓaɓa.

47 Nisumuambiani ha kweli, monyewe uamini, uwo ana uhayati mukamilifu wa daima.

48 Wami ɗe lidipe la uhayati.

49 Maɓaɓanyu yaɗyi shahula ihiriwao manna padzaju, na wao wafu.

50 Lini ɗe lidipe lishukao ulawa pev̄oni, ile mutru aliɗyao, asufe.

51 Wami ɗe lidipe lilio hayi lashuka ulawa pev̄oni. Neka mutru asuɗyi lidipe lini, atsoẽshi dahari. Na lidipe nitsoliv̄ao, ɗe umwili wangu nitsouv̄ao, pare lidunia like na uhayati. »

52 Ɓas, Mayahudi yaandrisa ushindrana ha urongoa : « Ha namuna jeje mutru unu atsoshindrao ariv̄e umwili wahe riuɗye ? »

53 Sa ile Ĩsa awaambia : « Nisumuambiani ha kweli, neka kamusuɗya umwili wa uMwana wa Mwanadamu, wala kamusunwa idamu yahe, kamusina uhayati hanyuju.

54 Mutru aɗyao mwili wangu,tsena anwao damu yangu, ana uhayati mukamilifu wa daima, na wami nitsomuregeza hayi isuku ya mwiso.

55 Mana mwili wangu shahula ya kweli, na damu yangu shinowa ya kweli.

56 Mutru aɗyao umwili wangu, tsena anwao idamu yangu, waye uɓaki hari mwa uv̄umoja na wami, na wami hari mwa uv̄umoja na waye.

57 Mauri ɗe inamuna Ɓaɓa alio hayi aniv̄eleha, tsena niẽshio ha waye Ɓaɓa, mutru aniɗyao, atsoẽshi ha iwami.

58 Lini ɗe lidipe lashuka ulawa pev̄oni. Kalisi mauri ɗe lile maɓaɓanyu waliɗya, wafa. Uwo aɗyao dipe lini, atsoẽshi dahari. »

59 Ĩsa arongoa trongo zile wakati akosomedza moni na iNyumba ya Uswali ɗagoni Kafranahum.

 

Ɓaãdhwi ya maswihaɓa ya Ĩsa wadzivuru

 

60 Ɓasi ukia yawo marongozi ya Ĩsa yale, wengi wa maswihaɓa yahe warongoa : « Urongozi unu muziro. Mbani ɗe ashindrao auvulishiye ? »

61 Ĩsa iv̄o ajua rohoni amba maswihaɓa yahe yakonguruma na itrongo ile, awadzisa : « Hali urongozi uwo usumutriani taradudu ?

62 Ɓasi mutsoka jeje mwamoona uMwana wa Mwanadamu asuhea v̄ahanu aka mwandroni ? 63 Roho ɗe iv̄ao uhayati, umwili kaushindri ata trongo. Marongozi yao namuambiani, yao roho na uhayati.

64 Ɓadi v̄wa ɓaãdhwi hari mwanyu kawasuamini. » Mana Ĩsa akojua rangu mwandro amba wav̄i ɗe kawakoamini, na uv̄i ɗe atsomuv̄iriao nyuma.

65 Aengedza raha : « Iyo ɗe imana namuambiani amba kav̄u mutru ashindronijiliao neka kav̄olwa itrongo na Ɓaɓa. »

66 Rangu v̄ale wengi wa maswihaɓa yahe wadzivuru, kawakondra na waye tsena.

67 Ɓas, Ĩsa adzisa maswihaɓa kumi na maili yahe yale : « He wanyu, kamusutsaha mwandra dzanyu wajau ? »

68 Simoni Monye amudjiɓu : « Raɓi, ha mbani ɗe ritsendrao ? Una yamarongozi ya uhayati mukamilifu wa daima.

69 Na wasi riamini, tsena rijua, amba wawe ɗe Muraharifu wa Mungu. »

70 Sa ile Ĩsa awaambia : « Hali wami tsi ɗe namutsahuani wanyu kumi na waili ? Ɓadi moja mengoni mwanyu, waye shetwani. »

71 Na v̄ale akomurongoa ɗe Yudasi mwana wa Simoni Iskarioti, mana waye ɗe akoja amuv̄iriye nyuma, waye alio amba aka moja hari mwa kumi na waili wale.

 

 

Ūpoko 7

Wananyahe wa Ĩsa kawasuamini

 

1 Ɓaanda ya v̄ale, Ĩsa akozingidzia iGalilaya. Kakotsaha angia na ulawa hari mwa iYahudia, mana Mayahudi wakotsaha wamuule.

2 Na v̄ale uMusherehio wa yaMayahudi wa Maɓanga ya Haima uka ukuruɓia.

3 Ɓas, wananyahe wamuambia : « Lawa v̄anu, wendre hari mwa iYahudia, ile pare maswihaɓa yaho yaone wajau trongo za ãdjaɓu uzifanyao.

4 Mana kav̄u mutru afanyao trongo zahe sirini neka asutsaha ajulihane ha dhwahiri. Ɓaanda ufanyao trongo zizo, v̄av̄o dzionese ha piya lidunia. »

5 Mana ata wananyahe, ne kawakomuamini.

6 Ɓas, Ĩsa awaambia : « Wakati wangu raha kawaja, ɓadi hanyuju, kula wakati, ɗe uwo.

7 Dunia kalishindri muengani, ɓadi wami, lilo unienga, mana nisulilawia ushahidi amba zitrendro zalo za peu.

8 Namwendre wanyu hari mwa uMusherehio. Wami tsisendra hari mwa Musherehio uwo, mana wakati wangu raha kawatsimidziha. »

9 Ɓas, ɓaanda awaambia trongo zile, aɓaki Galilaya.

 

Ĩsa hari mwa Musherehio wa Maɓanga ya Haima

 

10 Ɓadi ɓaanda wananyahe wahea hari mwa uMusherehio, Ĩsa ahea hule wajau, tsi ha hadhwira, ɓadi ha siri.

11 Ɓas, yaMayahudi yakomuzunguha hari mwa uMusherehio, na udzisa : « Afa a hav̄i mwa ? »

12 Watru wakonguruma trongo nyengi ju lahe hari mwa idunia ile. V̅wa wakorongoa : « Waye mutru mwema », ɓadi wasalia wakorongoa : « Ata hata, asulaɓa idunia. »

13 Ɓadi kav̄waka ata mutru akomurongoa ha hadhwira, mana wakoria yaMayahudi.

14 iNusu ya wakati wa uMusherehio yamokoma, Ĩsa ahea hari mwa iNyumba Ndzitwaharifu, aandrisa usomedza.

15 V̅ale Mayahudi wakoshanga na urongoa : « Ha namuna jeje ajuao yiMiangishio, ne kasoma ? »

16 Ĩsa awadjiɓu : « Musomo wangu niutoao, kausulawa hangu, ɓadi ha Uwo aniv̄eleha.

17 Mutru atsahao afanye mav̄endzeleo yahe waye Mungu, atsojua neka musomo wangu ulawa ha Mungu, au neka nisulagua ha iwami yangu.

18 Mutru alaguao ha iwaye yahe, uwo asutsaha sifa zahe monyewe. Ɓadi uwo atsahao sifa za Ule amuv̄eleha, uwo wa kweli, kav̄u unafiki utsokao yotsi haheju.

19 Hali Musa kamuv̄ani iSharia ? Na kav̄u ata moja hanyuju aɗungao iSharia. Mana trini mutsahao muniule ? »

20 iDunia imudjiɓu : « Una shetwani ! Mbani ɗe atsahao ahuule ? »

21 V̅ale Ĩsa awadjiɓu : « Tsifanya shitrendro moja ya midjuza, na wanyu piya mushanga.

22 Musa amuv̄ani matahiri, (na vale iyo tsi trongo yalawa ha Musa, ɓadi ha wadzaɗe watru wa hale), na wanyu utahiri mutru ata wala ukana Suku ya Uv̄umuzi.

23 Neka mutru atsojua atahiriwe Suku ya Uv̄umuzi pare iSharia ya Musa isuvundzwe, v̄av̄o manatrini munijaliao hasera iv̄o nav̄onesa mutru wa kamili Suku ya Uv̄umuzi ?

24 Musunamuwe ha sura, ɓadi namunamuwe ha haki. »

 

Hali Ĩsa ɗe uMutsahuliwa ?

 

25 Na v̄ale ɓaãdhwi ya wakazi wa Yerusalemu wakorongoa : « Hali unu tsi ɗe ule watsahao wamuule ?

26 Na tsunu asulagua ha unafasi v̄anu, wala kawasumuambia ata trongo. Saɓu ha kweli madhwamana wakuɓali amba waye ɗe Mutsahuliwa ?

27 Ɓadi mutru unu, wasi ujua v̄ahali ala, na uMutsahuliwa amoja, kav̄u ata mutru atsojuao v̄ahali ala. »

28 Na Ĩsa iv̄o akosomedza moni na iNyumba Ndzitwaharifu, arongoa ha nguvu : « Amba wanyu musunijua, tsena musujua v̄ahali nala ? Tsaja ha iwami yangu, ɓadi Uwo aniv̄eleha, waye kweli, na wanyu kamumuji.

29 Wami umujua, mana tsilawa haheju, tsena waye ɗe aniv̄eleha. »

30 Ɓas, wakotsaha wamuziye, ɓadi kav̄waka ata mutru av̄eleha umuhono amusike, mana wakati wahe raha kawaka wapara.

31 Na v̄ale hari mwa idunia ile wengi wamuamini, ata wakorongoa : « Wakati uMutsahuliwa atsojao, hali atsofanya trongo za midjuza raha na mutru unu ? »

 

Magogezi yasurumwa yandre yamuziye Ĩsa

 

32 Watru wa ishama ya Mafarisayo wakia idunia iv̄o yakonguruma trongo zile uhusu Ĩsa. Ɓas, yaMatolezi Maɓole ya Masadaka na Mafarisayo yav̄eleha magogezi yandre yamuziye.

33 V̅ale Ĩsa arongoa : « Tsa na wanyu raha hari mwa muda mushashi, amwesa nitsendra ha Uwo aniv̄eleha.

34 Mutsonizunguha, ne kamutsonipara, na v̄ahanu nitsokao, kamushindri uja. »

35 Mayahudi yaambiana : « Hav̄i ɗe atsendrao ata karitsomupara ? Saɓu katsendra ha wale waẽshio hari mwa yaMagiriki, andra asomedza yaMagiriki ?

36 Mana ya urongozi uwo aurongoa trini amba < Mutsonizunguha, ne kamutsonipara, na v̄ahanu nitsokao, kamushindri uja > ? »

 

Maji yav̄ingao uhayati

 

37 iSuku ya mwiso ya Musherehio ule, ne ɗe isuku ɓole, Ĩsa ahimi, arongoa ha nguvu : « Neka mutru asuona nyora, nanijiliye, anwe.

38 Mutru aniaminio, mauri ɗe inamuna uMuangishio urongoao : < Miro ya maji yiv̄ingao uhayati yitsoshuka ulawa moni hahe > ».

39 Na trongo iyo airongoa husuana na iRoho watru wamuaminio wakojov̄olwayo. Mana v̄ale raha iRoho kayaka yadjaãliwa watru, ha iv̄o Ĩsa raha kaka atukuziwa.

 

Dunia isufarikishana ha siɓaɓu ya Ĩsa

 

40 Ɓas, wakati idunia ile yakia marongozi yale, ɓaãdhwi yakorongoa : « Ha kweli, unu ɗe uMutrume. »

41 Na wasalia wakorongoa : « Unu ɗe uMutsahuliwa. »

Ĩvo wasalia tsena wakorongoa : « Kweli amba Galilaya ɗe v̄ahali uMutsahuliwa atsolawao ?

42 Hali uMuangishio kausurongoa amba uMutsahuliwa atsoka shilembwe yalawa ha Daudu ɗagoni Ɓaitilham, v̄ahanu Daudu aka ? »

43 Ɓasi v̄ungia mufarikishano hari mwa idunia ile ha siɓaɓu ya Ĩsa.

44 Ɓaãdhwi yawo wakotsaha wamuziye, ɓadi kav̄waka ata mutru av̄eleha umuhono amusike.

 

Makizi mbeli wa yaMayahudi kawamuamini Ĩsa

 

45 Ha izo, magogezi yale yarudi ha yaMatolezi Maɓole ya Masadaka, na watru wa ishama ya Mafarisayo. Sa ile wawadzisa : « Manatrini kamwamuv̄inga ? »

46 Magogezi yale yadjiɓu : « Kav̄waparoka mutru alagua mauri ɗe mutru uwo. »

47 Ɓas, Mafarisayo yale yawadjiɓu : « Afa wanyu wajau ne mulaɓiha ?

48 Hali v̄wa mutru hari mwa yamadhwamana au yaMafarisayo amuamini ?

49 Ɗe idunia iyo tu kaiji iSharia ; wao watru walaãniwa ! »

50 Ɓas Nikodemu, moja mengoni na yaMafarisayo, aka andra ha Ĩsa ina wakati, awaambia : 51 « Hali Sharia yatru uhukumu mutru, kaɓula ya umuvulishia na ujua izo afanya ? »

52 Wamudjiɓu : « Wawe wajau wa shi Galilaya ? Twalia fetre, na utsoona amba Galilaya kav̄ulawa mutrume. »

53 Ɓaanda ya v̄ale, kula mutru arudi ɗagoni hahe.

 

 

Ūpoko 8

Mutrumama asikwa na uzindzi

 

1 Na Ĩsa waye, andre hari mwa uMulima wa Mizaituni.

2 Ata asuɓuhi ya handra, andre raha moni na iNyumba Ndzitwaharifu, na piya idunia imujilia. Ɓas aketsi, akowasomedza.

3 Wakati ule Mafundi ya Sharia na watru wa ishama ya Mafarisayo wav̄ingi mutrumushe asikwa na uzindzi. Wamuv̄ingi hari-hari na idunia yaka v̄ale,

4 amwesa wamuambia Ĩsa : « Fundi, mutrumama unu aparihana akofanya uzindzi.

5 Musa ariãmurisha moni na iSharia riangamidze ha mawe watrumama mauri ɗe wao. Ẽhẽ wawe, usurongoa trini ? »

6 Na v̄ale wakomuambia zile pare wamudjereɓu, mana wakotsaha trongo ya umusingidzia.

Ɓadi Ĩsa anyama, akoangiha v̄otsi ha isha yahe.

7 Ha iv̄o wakoendrelea umudzisa, Ĩsa ahimi, awaambia : « Uwo hari mwanyu alio amba kasina dhambi, nake ɗe wa handra umuvutsia ɓwe ».

8 Amwesa arudi anyama, akoangiha v̄otsi.

9 Wakati wakia trongo zile, wadzivuru moja ha moja, uandrisa rangu umuɓole, ata Ĩsa aɓaki weke, na mutrumushe ule aka hari-hari v̄ale.

10 Ɓas Ĩsa ahimi, amudzisa : « Mama, wa hav̄i watru wale ? Kav̄u ata moja ahuhukumu amba uãdhiɓilwe ? »

11 Amudjiɓu : « Kav̄u, Mutukufu. »

Ɓasi Ĩsa amuambia : « Wami wajau, ne tsisuhuhukumu uãdhiɓilwe. Utsojua wendre, ɓadi rangu v̄anu, usuãswi tsena. »

 

Ĩsa ɗe inuru ya ulemengu

 

12 Ɓas, Ĩsa alagua na idunia ile raha, awaambia : « Wami ɗe inuru ya ulemengu. Monyewe uniɗunga, ata suku ne katsendra shidzani, ɓadi atsokana inuru iv̄ao uhayati. »

13 Ɓasi v̄ale watru wa ishama ya Mafarisayo wamuambia : « Usudzilawia ushahidi wawe monyewe. Ha izo, v̄av̄o ushahidi waho tsi kweli. »

14 Ĩsa awadjiɓu : « Wala ukana amba nisudzilawia ushahidi monyewe, ushahidi wangu wa kweli, mana nisujua v̄ahali nala, na v̄ahanu nendrao. Ɓadi wanyu, kamusujua v̄ahali nala, wala v̄ahanu nendrao.

15 Musuhukumu shi unadamu ; wami tsisuhukumu ata mutru.

16 Neka amba nisuhukumu, hukuma yangu ya kweli, mana tsisuhukumu weke, ɓadi Ɓaɓa aniv̄eleha, a v̄umoja na wami.

17 Moni na iSharia yanyu v̄uangihwa amba ushahidi wa watru waili, uwo kweli.

18 Nisudzilawia ushahidi iwami yangu, tsena Ɓaɓa aniv̄eleha, asunilawia ushahidi wajau. »

19 Sa ile wamudzisa : « A hav̄i Ɓaɓaho ? »

Ĩsa adjiɓu : « Wanyu kamuniji wami, wala Ɓaɓangu. Na djeli mwakonijua, mwatsomujua Ɓaɓangu wajau. »

20 Ĩsa arongoa marongozi yale wakati akosomedza moni na iNyumba Ndzitwaharifu, v̄ahanu v̄waka iɓweta ya zaka. Na kav̄waka ata mutru amuzia, mana wakati wahe raha kawaka wapara.

 

Ĩsa ɗe uMuv̄elehwa wa Ɓaɓa

 

21 Ĩsa awaambia raha : « Wami nisendra dzangu, na wanyu mutsonizunguha, tsena mutsofa hari mwa madhambi yanyu. V̅ahanu wami nendrao, wanyu kamushindri uja. »

22 Ɓas, v̄ale Mayahudi yale yaambiana : « Saɓu katsodziula monyewe ? Mana asurongoa : < V̅ahanu wami nendrao, wanyu kamushindri uja. > »

23 Amwesa awaambia : « Wanyu wa shi utsini hunu, na wami wa shi uju oho. Wanyu wa lidunia lini, ɓadi wami tsi wa lidunia lini.

24 Iyo ɗe imana namuambiani amba mutsofa hari mwa madhambi yanyu. Mana neka kamusuamini amba wami ɗe wami, mutsofa hari mwa madhambi yanyu. »

25 Wamudzisa : « Wawe mbani ? »

Ĩsa awadjiɓu : « Ɗe uwo namuambiani rangu mwandro.

26 Tsina trongo nyengi za urongoa na unamua zamuhusuni. Ɓadi Uwo aniv̄eleha, waye kweli, na izo namukia nazo ɗe niziambiao ulemengu. »

27 Kawaka waelewa amba v̄ale akowalagulia Ɓaɓa.

28 Ha izo Ĩsa awaambia : « Wakati itsokao amba muhedza uMwana wa Mwanadamu, v̄av̄o mutsojua amba wami ɗe wami, tsena amba tsisufanya ata trongo ha iwami yangu, ɓadi nisurongoa zitrongo Ɓaɓa anisomedza.

29 Uwo aniv̄eleha, a na wami. Kanilisha weke, mana ha daima, wami ufanya izo zimujiv̄iao. »

30 Iv̄o Ĩsa akorongoa zile, watru wengi wamuamini.

 

Kula avulishiao urongozi wa Mungu, waye wa Mungu

 

31 Ɓas Ĩsa aambia Mayahudi yale yamuamini : « Neka musuɓaki hari mwa urongozi wangu, v̄av̄o ha kweli mwa maswihaɓa yangu.

32 Mutsojua ukweli, na ukweli uwo utsomukomboani. »

33 Wamudjiɓu : « Wasi zilembwe za Iɓrahim, amwesa karaparoka warumwa wa mutru atsokao yotsi. Ha namuna jeje ata urongoao amba ritsokombolwa ? »

34 Ĩsa awadjiɓu : « Nisumuambiani ha kweli, yotsi afanyao dhambi, ufanyiha murumwa wa lidhambi.

35 Na murumwa kaɓaki dahari muraɓani ha mutru, ɓadi umwana, waye uɓaki dahari.

36 Ha izo, neka uMwana amuv̄ani unafasi, v̄av̄o unafasi wanyu utsokamiliha.

37 Nisujua amba wanyu zilembwe za Iɓrahim. Ɓadi musutsaha muniule, mana urongozi wangu kausupara ɓandza moni hanyu.

38 Wami nisurongoa izo naziona ha Ɓaɓangu; na wanyu musufanya izo mwazikia ulawa ha ɓaɓanyu. »

39 Sa ile wamudjiɓu : « Ɓaɓatru ɗe Iɓrahim. »

Ĩsa awaambia: « Na djeli muka wana wa Iɓrahim, mwatsofanya zitrendro za Iɓrahim.

40 Ɓadi av̄asa musutsaha muniule, wami namuambiani zikweli nazikia ha Mungu. Na iyo Iɓrahim kaifanya.

41 Wanyu ufanya zitrendro za ɓaɓanyu. »

Wamudjiɓu : « Wasi tsi wana haramu. Rina Ɓaɓa moja tu, ne ɗe Mungu. »

42 Ĩsa awaambia : « Na djeli amba Mungu aka ɗe Ɓaɓanyu, mwatsoniv̄endza, mana ha Mungu ɗe nalawa, naja hunu. Tsaja ha iwami yangu monyewe, ɓadi Waye ɗe aniv̄eleha.

43 Manatrini kamusuelewa izo nizirongoao ? Kamusuzielewa, mana kamusushindra mwavulishia urongozi wangu.

44 Wanyu, ɓaɓanyu ɗe Ɓilisa, amwesa musutsaha mufanye mav̄endzeleo ya ɓaɓanyu. Uwo, rangu mwandro muangamifu, tsena kaparoka hari mwa ukweli, mana haheju kav̄u ukweli. Kula amorongoa trambo, waye urongoa ha uɗunga itaɓia yahe, mana waye munafiki, amwesa ɓaɓa wa trambo.

45 Na wami, ha iv̄o nirongoao kweli, kamusuniamini.

46 Mbani hari mwanyu atsoshindrao aonese amba tsiãswi ? Neka nisurongoa kweli, manatrini kamusuniamini ?

47 Mutru alio wa Mungu, uvulishia marongozi ya Mungu. Wanyu kamusuvulishia, mana kamusi wa Mungu. »

 

Kaɓula ya Iɓrahim uka, Ĩsa aka

 

48 Wakati ule Mayahudi yamuambia Ĩsa : « Hali karisina haki iv̄o rirongoao amba wawe muSamaria, tsena una shetwani ? »

49 Ĩsa awadjiɓu : « Tsisina shetwani, ɓadi nisumuhishimu Ɓaɓangu, na wanyu kamusunihishimu.

50 Tsisudzitsashia utukufu, ɓadi v̄wa wangina autsahao, na waye ɗe anamuao.

51 Nisumuambiani ha kweli, mutru asikao urongozi wangu, ata idahari katsoona ufa. »

52 Sa ile Mayahudi yamuambia : « Av̄asa risujua amba una shetwani. Iɓrahim afu, yimitrume wajau, na wawe usurongoa amba : < Mutru asikao urongozi wangu, ata idahari katsoona ufa. >

53 Hali v̄av̄o wawe muɓole raha na ɓaɓatru Iɓrahim alio amba afu ? yiMitrume wajau ne yifu. Usudzirenga mauri wawe mbani ? »

54 Ĩsa adjiɓu : « Neka nisudzitukuza wami yangu, utukufu wangu kauna mana. Ɓaɓangu ɗe anitukuzao, uwo murongoao amba waye ɗe Mungu wanyu,

55 na wanyu kamumuji ; ɓadi wami umujua. Na djeli nakorongoa amba wami tsimuji, natsoka munafiki mauri ɗe wanyu. Ɓadi wami umujua, tsena usika urongozi wahe.

56 Ɓaɓanyu Iɓrahim afurahi amba atsoona isuku yangu : Aiono, ɓas ajiv̄iwa. »

57 Sa ile Mayahudi yamuambia : « Raha kwapara maha hamusini, ne umuono Iɓrahim ? »

58 Ĩsa awaambia : « Nisumuambiani ha kweli, kaɓula ya Iɓrahim uka, na wami tsa ɗe wami. » 59 Ɓas, v̄ale warenge mawe wamuvutsiye, ɓadi Ĩsa awav̄itsi, alawa hari mwa iNyumba Ndzitwaharifu.

 

 

Ūpoko 9

Ĩsa asuzihira mutru adzalwa mufa matso

 

1 Ĩsa uv̄ira yahe ndziani, aono mutru adzalwa mufa matso.

2 Ɓas, maswihaɓa yahe yamudzisa : « Fundi, uv̄i ɗe ãswi, mutru unu au ɗe wadzaɗe wahe, ata adzalwa mufa matso ? »

3 Ĩsa adjiɓu : « Kaisi amba ɗe waye au ɗe wadzaɗe wahe ɗe waãswi, ɓadi pare zitrendro za Mungu ziv̄enuhe haheju.

4 Raha rilio mutsana, irilazimu rifanye hazi za Ule aniv̄eleha. Uku usuja, ulio amba kav̄u ata mutru atsoshindrao afanye hazi.

5 Wakati ulio amba tsa ulemenguni, wami ɗe inuru ya ulemengu. »

6 Ɓaanda arongoa trongo zile, atri mare v̄otsi, afanya ɗongo na mare yahe yale, aliv̄aha matsoju ha kaono ule,

7 amwesa amuambia : « Endra wawauso hari mwa iɓirika ya Siloamu. » (Mana ya dzina lilo « uv̄elehwa ».) Ɓasi andre awauso, amwesa uregea yahe akoona.

8 V̅ale madjirani na watru wasalia wakomuona hale akofanya akrimasikini wakorongoa : « Afa unu mwa tsi ɗe ule akoketsi v̄ale, akofanya akrimasikini ? »

9 Ɓaãdhwi wakorongoa : « Ɗe waye. »

Wasalia wakorongoa : « Ãhã, ɓadi asufana na waye. »

Na waye monyewe akorongoa : « Ɗe wami ! »

10 Ɓas, v̄ale wamudzisa : « Ha namuna jeje ata matso yaho yaɓuha ? »

11 Adjiɓu : « Mutru ule ahiriwao Ĩsa afanya ɗongo, aliv̄aha matsoju hangu, amwesa aniambia : < Endra Siloamu, wawauso. > Ɓas tsendre, tsiwauso, amwesa tsiono. »

12 Wamudzisa : « A hav̄i mutru uwo ? »

Awadjiɓu : « Tsisujua. »

13 Wakati ule wav̄ingi mutru ule aka afa yamatso ha watru wa ishama ya Mafarisayo.

14 Na v̄ale ika Suku ya Uv̄umuzi ɗe Ĩsa afanya ɗongo, amuɓua yamatso.

15 Mafarisayo wao wajau wamudzisa raha namuna jeje ashindra aona. Sa ile awaambia : « Av̄aha ɗongo matsoju hangu, tsendre tsiwauso, ɓas nisuona. »

16 V̅ale ɓaãdhwi ya Mafarisayo yarongoa : « Mutru uwo kala ha Mungu, mana kasustehi iSuku ya Uv̄umuzi. »

Ɓadi wangina warongoa : « Ha namuna jeje muãswifu ashindrao afanye ãlama za midjuza mauri ɗe zizo ? » Ɓas, mufaraka ungia hari mwawo.

17 Amwesa waambia raha mufa matso ule : « V̅anu wawe, usurongoa trini yahusu uwo ahubua yamatso ? »

Adjiɓu : « Waye mutrume. »

18 Mayahudi v̄ale kawaamini amba ule aka mufa matso ɗe ashindra aona, ata mupaka wahiri wadzaɗe wahe.

19 Wawadzisa : « Unu ɗe umwana wanyu murongoao amba adzalwa mufa matso ? Ɓasi ha namuna jeje av̄asa aonao ? »

20 Wadzaɗe wahe wadjiɓu : « Risujua amba unu ɗe umwana watru, tsena adzalwa mufa matso.

21 Ɓadi ha namuna jeje ata aonao av̄asa, au mbani ɗe amuɓua yamatso, karisujua. Namumudzise monyewe, madza aɓalihi, atsorongoa trongo zamuhusu. »

22 Wadzaɗe wahe warongoa zile mana wakoria yaMayahudi, iv̄o waka waafikiana amba mutru atsomukuɓalio Ĩsa amba ɗe Mutsahuliwa, atsoɓalidziwa iNyumba ya Uswali.

23 Iyo ɗe imana wadzaɗe wahe warongoa : « Madza aɓalihi, namumudzise monyewe. »

24 Ɓas, Mafarisayo yahiri mara ya v̄ili mutru ule aka mufa matso, wamuambia : « Lav̄a na Mungu amba utsorongoa kweli. Risujua amba mutru uwo muãswifu. »

25 Awadjiɓu : « Neka waye muãswifu, wami tsiji. Ɓadi trongo moja niijuao, tsika mufa matso, na av̄asa nisuona ! »

26 Ɓasi wamudzisa : « Ahufanyia trini ? Namuna jeje aɓua matso yaho ? »

27 Awadjiɓu : « Madza tsimuambiani, ɓadi kamwavulishia. Manatrini mutsahao muikiye raha ? Musutsaha wajau mufanyihe maswihaɓa yahe ? »

28 Sa ile wamuruhana na urongoa : « Wawe ɗe ulio swihaɓa wa mutru uwo ! Wasi, maswihaɓa ya Musa !

29 Risujua amba Mungu alagua na Musa, ɓadi mutru uwo, wasi kariji v̄ahanu ala. »

30 Ule awadjiɓu : « Isushangidza amba kamuji v̄ahanu ala, ne ɗe aniɓua yamatso !

31 Risujua amba Mungu kavulishia maãswifu. Ɓadi mutru amuhishimuo, afanyao mav̄endzeleo yahe, uwo ɗe amuvulishiao.

32 Kav̄waparokilihana amba mutru aɓua matso ya mutru adzalwa mufa matso.

33 Neka mutru uwo kala ha Mungu, katsoshindra afanya trongo itsokao yotsi. »

34 Wamudjiɓu : « Udzalwa ha ukamilifu waho hari mwa madhambi, ɗe urisomedzao ? » Ɓas, wamuindzia.

35 Ĩsa akia amba wamuindzia. Sa ile andre amupara, amudzisa : « Hali usuamini uMwana wa Mwanadamu ? »

36 Adjiɓu : « Uwo ɗe uv̄i, Mutukufu, pare nimuamini ? »

37 Ĩsa amuambia : « Usumuona ; unu alaguao na wawe, ɗe waye. »

38 Sa ile arongoa : « Nisuamini Raɓi. » Amwesa amusudjudia.

39 Ɓas Ĩsa arongoa : « Tsija ulemenguni v̄anu pare hukuma ike : Ile wao kawaono, waone, na wao waonao, wafanyihe mafa matso. »

40 Ɓaãdhwi ya Mafarisayo yaka v̄ale na waye ukia yawo marongozi yale, wamudzisa : « Hali wasi wajau, ne mafa matso ? »

41 Ĩsa awadjiɓu : « Na djeli muka mafa matso, kamwatsokana dhambi. Ɓadi av̄asa murongoao : < Risuona >, dhambi lanyu la v̄av̄o. »

 

 

Ūpoko 10

Mufano wa mutsunga mwema

 

1 « Nisumuambiani ha kweli, mutru kasungia moni na livala la maɓariɓari ha uv̄ira mulongoju, ɓadi ashiao ha uv̄ira v̄ahanu v̄wangina, uwo mwidzi, tsena murav̄izi.

2 Ɓadi uwo angiao ha uv̄ira mulongoju, waye ɗe umutsunga wa yamaɓariɓari.

3 Mugogezi-mulongo umuɓulia, na yamaɓariɓari uvulishia ji lahe ; waye uhira maɓariɓari yahe ha madzina yawo, uyav̄inga v̄ondze.

4 Ɓaanda ahisotoa v̄ondze yahe piya, waye uyakilia mbeli, na yamaɓariɓari umuɗunga, mana yasujua ji lahe.

5 Kayatsoɗunga mudjeni, ɓadi yatsomutrala, mana yao kayaji ji la wadjeni. »

6 Ĩsa awaambia mufano uwo, ɓadi kawakoelewa izo akowaambiazo.

7 Amwesa Ĩsa awaambia raha : « Nisumuambiani ha kweli, wami ɗe umulongo wa yamaɓariɓari.

8 Piya wao waja kaɓula ya wami, wao waidzi, tsena warav̄izi. Ɓadi yamaɓariɓari kayawavulishia.

9 Wami ɗe umulongo. Mutru angiao ha univ̄ira, uwo atsohuyiwa. Atsongia na ulawa, amwesa atsopara za uɗya.

10 Mwidzi, waye kaja neka tsi ahiɓe, aule, aangamidze. Wami tsija ile maɓariɓari yake na uhayati, tsena yake nawo ha uwengi.

11 « Wami ɗe umutsunga mwema. Mutsunga mwema udzitoa fidia ha siɓaɓu ya maɓariɓari yahe.

12 Ɓadi mutru awadjiriwa amba waye tsi mutsunga, wala tsi monyewe maɓariɓari yale, amoona amba mbwa nyeha isuja, waye ulisha yamaɓariɓari, ne atrale ; na imbwa nyeha uyangilia, na uyatsambadza.

13 Mutru ule utrala, mana awadjiriwa, wala yamaɓariɓari kayamutria shuhuli.

14 « Wami ɗe umutsunga mwema. Wami ujua maɓariɓari yangu, na yao unijua,

15 mauri ɗe inamuna Ɓaɓa anijuao, na wami nimujuao Ɓaɓa. Nisudzitoa fidia ha siɓaɓu ya maɓariɓari yangu.

16 Tsina raha maɓariɓari yangina, yalio amba tsi ya livala lini. Yao wajau, ilazimu niyav̄inge ; yatsovulishia ji langu. V̅av̄o v̄utsoka ɓangwe moja tu, na mutsunga moja tu.

17 Ɓaɓa univ̄endza, mana nisuv̄a uhayati wangu, ile niurenge tsena.

18 Kav̄u mutru anitoleawo, ɓadi nisuuv̄a wami monyewe. Tsina ushindzi wa uuv̄a, tsena tsina ushindzi wa uurenga raha. Iyo ɗe iãmuri naipara ha Ɓaɓangu. »

19 V̅ungia tsena mufarikishano ha yaMayahudi ha siɓaɓu ya marongozi yale.

20 Wengi mengoni mwawo wakorongoa : « Ana shetwani, uwo mwendza masera ! Manatrini mumuvulishiao ? »

21 Ɓadi wangina wakorongoa : « Yao tsi marongozi ya mwendza shetwani. Hall shetwani ushindroɓua matso ya wafa matso ? »

 

Mayahudi yasumuhara Ĩsa

 

22 Wakati uka uwaswili wa usherehi uMutamanio wa iNyumba Ndzitwaharifu ɗagoni Yerusalemu. Uka wakati wa ɓaridi.

23 Na Ĩsa akotembea moni na iNyumba Ndzitwaharifu, uv̄andre uhiriwao Ɓaraza la Sulaimana.

24 Mayahudi yamuzingidzia, yamuambia : « Ata lini utsorilembedzao ziroho ? Neka wawe ɗe uMutsahuliwa, riambiye dhwahiri ! »

25 Ĩsa awadjiɓu : « Tsimuambiani, ne kamusuamini. Zitrendro nizifanyao ha lidzina la Ɓaɓangu, zisunilawia ushahidi.

26 Ɓadi wanyu kamusuamini, mana kamusi hari mwa maɓariɓari yangu.

27 Maɓariɓari yangu uvulishia ji langu. Wami uyajua, na yao uniɗunga.

28 Nisuwav̄a uhayati mukamilifu wa daima. Kawatsoparwa na uangamifu ata idahari, wala kav̄u mutru atsoniv̄osheaowo muhononi hangu.

29 Ɓaɓangu aniv̄awo, waye muɓole raha na piya, amwesa kav̄u mutru ashindro watoao muhononi hahe, waye Ɓaɓa.

30 Wami na Ɓaɓa, wasi moja. »

31 Sa ile Mayahudi yarenge mawe raha, wakotsaha wamuvutsiyewo.

32 Ĩsa awaambia : « Tsimuonesani zitrendro ndjema nyengi zalawa ha Ɓaɓangu. Ɓas, musujonivutsia mawe ha siɓaɓu ya iv̄i ? »

33 Mayahudi yamudjiɓu : « Tsi ha siɓaɓu ya shitrendro ndjema ɗe ritsahao rihuvutsiye mawe, ɓadi ɗe iv̄o wamukufuru Mungu, mana wawe mwanadamu usudzifanya Mungu. »

34 Ĩsa awadjiɓu : « Hali kayaangihwa moni na iSharia yanyu amba Mungu arongoa : < Wanyu miungu > ?

35 uMuangishio uwo uhiri watru wav̄eleshedzewa urongozi wa Mungu amba wao miungu, tsena uMuangishio kaushindri uv̄indrusiwa.

36 Ne wanyu musurongoa amba uwo Ɓaɓa amutwaharisha, amuv̄eleha ulemenguni asumukufuru Mungu, ha iv̄o narongoa : < Wami Mwana wa Mungu >.

37 Neka tsisufanya zitrendro za Ɓaɓangu, v̄av̄o musuniamini.

38 Ɓadi neka nisuzifanya, wala ukana amba kamusuniamini wami, namuamini zitrendro zile, pare mujuwe amwesa muelewe, amba Ɓaɓa a moni hangu, na wami tsa moni ha Ɓaɓa. »

39 Ɓas, v̄ale wakodjereɓu tsena umuzia, ɓadi awalawia mihononi hawo.

40 Amwesa Ĩsa alawa, ashia tsena nyambo ya umuro wa Jurdani, v̄ahanu Yahaya aka aɓaĩsha mara ya handra, aɓaki v̄ale.

41 Watru wengi wamujilia, wakorongoa : « Yahaya kafanya ata ãlama ya midjuza, ɓadi kula airongoa ju la mutru unu, ika kweli. »

42 Na v̄ale wengi wamuamini Ĩsa.

 

 

Ūpoko 11

Ĩsa asumuregeza hayi Lazaro

 

1 V̅uka mutruɓaɓa akohiriwa Lazaro aka aremwa na uwaɗe. Aka wa shi Ɓaitihania, ɗago la Mariama na mwananyahe mutrumushe Marta.

2 Mariama uwo ɗe aka amutria Raɓi marashi, amwesa av̄angua mindru yahe ha nyole zahe. Na v̄ale mwananyahe mutruɓaɓa Lazaro ɗe akokodza.

3 Ɓasi watruwashe wananya waili wale wamuv̄eleshedzea Ĩsa haɓari ini : « Raɓi, mwandzani waho asukodza. »

4 Ukia yahe haɓari ile, Ĩsa arongoa : « Uwaɗe uwo kautsomuula, ɓadi uja ile uv̄enuwe utukufu wa Mungu, pare uMwana wa Mungu atukuziwe ha indzia yawo. »

5 Na Ĩsa akomuv̄endza Marta, na mwananyahe mutrumushe, na Lazaro.

6 Ne ukia yahe amba Lazaro akokodza, aɓaki v̄ahali aka muda wa suku mbili raha.

7 Ɓaanda ya v̄ale aambia maswihaɓa yahe : « Narirudi Yahudia. »

8 Sa ile maswihaɓa yahe yamuambia : « Fundi, tsi hale v̄anu yaMayahudi yakotsaha yahuvutsiye mawe ɗe utsahao wendre oho raha ? »

9 Ĩsa adjiɓu : « Hali sa za mutsana tsi kumi na mbili ? Neka mutru asendra mutsana, waye kakwala, mana asuona inuru ya lidunia lini.

10 Ɓadi neka mutru asendra uku, waye ukwala, mana inuru kaisi moni hahe. »

11 Ɓaanda arongoa zile, awaambia : « Mwandzani watru Lazaro asindzia, ɓadi nisendra namumidze. »

12 Maswihaɓa yahe yamuambia : « Raɓi, neka asindzia, v̄av̄o atsov̄ona. »

13 Na Ĩsa akorongoa ɗe ufa wa Lazaro, ɓadi maswihaɓa yahe wakofikiri amba akorongoa trongo ya tsindzi.

14 Sa ile Ĩsa awaambia dhwahiri : « Lazaro afu.

15 Ɓadi ha siɓaɓu ya wanyu, tsifurahi iv̄o tsaka oho, pare muamini. Narendre ramupare. »

16 Ɓas Tomasi, ule akohiriwa Mbiliju, aambia maswihaɓa wanyahe wale : « Narendre wajau, pare rife v̄umoja na waye. »

17 Amowaswili hule, Ĩsa apara amba Lazaro madza aka kaɓurini hari mwa suku nne.

18 Ɓaitihania ika kariɓu na Yerusalemu, hari mwa ziv̄imo kumi na tsano za ule jauleni.

19 Na Mayahudi mengi yaka yaja v̄ale pare watrulidze iroho ya Marta na Mariama, ha siɓaɓu ya wafati wa mwananyawo mutruɓaɓa.

20 Wakati Marta akia amba Ĩsa akoja, andre amupara, na Mariama aka aketsi ɗagoni.

21 Ɓas, Marta amuambia Ĩsa : « Raɓi, na djeli uka v̄anu, itsoka amba mwananyangu kafa.

22 Ɓadi nisujua amba ata av̄asa, Mungu atsohukuɓalia kula trongo utsomumiaoyo. »

23 Sa ile Ĩsa amuambia : « Mwananyaho atsoregea hayi. »

24 Marta amudjiɓu : « Tsijua amba atsoregea hayi wakati wa umuregezeo hayi wa isuku ya mwiso. »

25 V̅ale Ĩsa amuambia : « Wami ɗe umuregezeo hayi na uhayati. Monyewe uniamini, atsoẽshi, wala ukana asuja afariki.

26 Na mutru yotsi aẽshio tsena asuniamini, katsofa ata idahari. Hali usuamini trongo iyo ? »

27 Amudjiɓu : « Ewa Raɓi. Nisuamini amba wawe ɗe uMutsahuliwa, uMwana wa Mungu, uwo akolazimu aje ulemenguni. »

28 Ɓaanda arongoa trongo zile, andre amuhiri mwananyahe Mariama, amuambia v̄ole- v̄ole : « Fundi a v̄anu, asuhuhira. »

29 Amokia trongo ile, Mariama ahimi ha uharaka, andre amupara.

30 Na v̄ale Ĩsa raha kaka angia ɗagoni, ɓadi aka hule Marta aka amupara.

31 Mayahudi yaka ha Mariama v̄ale wamutrulidze iroho, umuona yawo iv̄o ahima ha uharaka alawa, wamuɗungu, wakofikiri amba akwendra kaɓurini andre alile.

32 Mariama uwaswili yahe v̄ahali Ĩsa aka ata amuona, awu mindruni hahe, amuambia : « Raɓi, na djeli uka v̄anu, itsoka amba mwananyangu kafa. »

33 Wakati Ĩsa amuona amba alili, waye na Mayahudi yale yaka yamuɗunga, aremwa na huzuni iroho, tsena asikitiha.

34 Ɓas, adzisa : « Mumutria hav̄i ? »

Wamudjiɓu : « Raɓi, ko uone. »

35 Ĩsa alili.

36 Ɓas, Mayahudi yale yarongoa : « Musuona kiasi akomuv̄endza ! »

37 Ɓadi wasalia hari mwawo wakorongoa : « Waye aɓua yamatso ya mufa matso, kakoshindra afanya namuna amba mutru unu asufe ? »

38 Ɓas, Ĩsa aremwa na huzuni raha rohoni wakati awaswili kaɓurini. Lika gumbo latsimbwa hari mwa mulima wa ɓwe, na umulongo uka uɓalwa na ɓwe.

39 Ĩsa arongoa : « Namutowe liɓwe ! »

Sa ile Marta, mwananyahe wa umufu, amuambia : « Raɓi, madza asunuka. Leo suku ya nne. »

40 Ĩsa amudjiɓu : « Afa tsahuambia amba neka usuamini, utsoona utukufu wa Mungu ? »

41 Ɓas, watowo liɓwe. Sa ile Ĩsa adzua yamatso, arongoa : « Ɓaɓa, nisuhuhimidia iv̄o wanivulishia.

42 Hanguju nakojua amba ha dahari wawe univulishia. Ɓadi tsilagua ha siɓaɓu ya idunia yanizingidzia, pare waamini amba wawe ɗe waniv̄eleha. »

43 Ɓaanda ahisorongoa zile, ha ji lendza nguvu arongoa : « Lazaro, lawa hunu ! »

44 Mutru ule aka afa alawa, yimindru na yimihono yika yiv̄amɓiwa zitamba, na isura ika ifinikiha na nguo.

Ɓas, Ĩsa awaambia : « Namumuɓuliye, mumulishe andre. »

 

Mayahudi wasupanga wamuule Ĩsa

 

45 V̅ale wengi hari mwa Mayahudi waka waja ha Mariama, waona trongo Ĩsa azifanya, wamuamini.

46 Ɓadi ɓaãdhwi yawo walopara watru wa ishama ya Mafarisayo, wawaambia trongo zile Ĩsa azifanya.

47 Ɓas, yaMatolezi Maɓole ya Masadaka na yaMafarisayo wahiri uMungulidzano wa Waɓole.

Wawaambia : « Ritsofanya trini ? Mana mutru unu asufanya ãlama nyengi za midjuza.

48 Neka risumulisha afanye, watru piya watsomuamini, amwesa maRomu watsojo angamidza v̄ahanu v̄utwaharifu v̄watru na inishani yatru. »

49 Ɓadi moja mengoni mwawo, ne ɗe Kayafasi aka uMuɓole wa yaMatolezi-Masadaka mwaha ule, awaambia : « Wanyu kamwaelewa ata trongo !

50 Kamusuelewa amba ya afudhwali hanyuju, mutru moja ufa ha ufaidisha uumati, ne inishani piya yasuangamiye mwa ? »

51 Na v̄ale karongoa trongo iyo ha iwaye yahe, ɓadi ɗe iv̄o aka uMuɓole wa yaMatolezi­Masadaka mwaha ule, akorongoa shi mutrume amba Ĩsa akojofa ha ufaidisha inishani,

52 wala tsi ɗe inishani yawo tu, ɓadi tsena pare atsanganise piya uwana wa Mungu watsambaliha, wafanyishihe shitru moja.

53 Rangu isuku ile waãzimia wamuule Ĩsa.

54 Ɓasi ha izo, Ĩsa kakozingidza tsena ha hadhwira ha yaMayahudi, ɓadi alawa v̄ale, andre mukaɓala kariɓu na lipadza, hari mwa ɗago lihiriwao Efraimu. Aɓaki v̄ale na maswihaɓa yahe.

55 Na v̄ale umusherehio wa Unahanizi wa Mutupio wa Mayahudi uka kariɓu. Watru wengi wa tsiju v̄ale wahea Yerusalemu kaɓula ya uUnahanizi, ile wadzitwaharishe.

56 Ɓas, wakomuzunguha Ĩsa na udzisana moni na iNyumba Ndzitwaharifu : « Musuona jeje ? Katsoja hari mwa umusherehio ? »

57 Na yaMatolezi Maɓole ya Masadaka v̄umoja na yaMafarisayo waka watoa ãmuri amba mutru yotsi atsojuao v̄ahali Ĩsa alio, awaambiye, pare wamusike.

 

 

Ūpoko 12

Mariama asumutria Ĩsa marashi mindruni

 

1 Suku sita kaɓula ya Unahanizi wa Mutupio, Ĩsa awaswili Ɓaitihania, hule Lazaro akoketsi, ule Ĩsa aka amuregeza hayi ulawa ha uwafu.

2 Apishiwa shahula v̄ale ; Marta akoyeleshea, na Lazaro aka hari mwa wao wakoɗya v̄umoja na waye.

3 Ɓas, Mariama arenge shiv̄imo ya marashi ya nardo yendza thamani ɓole, kayatsanganisiwa na shitru yangina, ayatria mindruni ha Ĩsa, amwesa ayiv̄angua ha zinyole zahe ; na inyumba ika ijaya harufu ya yamarashi.

4 Sa ile Yudasi Iskarioti, moja mengoni mwa yamaswihaɓa ya Ĩsa, uwo atsojomuv̄iriao nyuma, arongoa :

5 « Manatrini marashi yanu kayaudziwa ha turuturu thalathamiya za fedha,

zav̄olwa zimasikini ? »

6 Akorongoa trongo ile tsi amba masikini zakomutria shuhuli, ɓadi ɗe iv̄o aka mwidzi, na iv̄o akosika umuzeti wa marike, akorenga zakotrilwa moni.

7 Ɓadi Ĩsa arongoa : « Mulishe ! Ayahetsi ya isuku ya madziho yangu.

8 Masikini, mutsokanazo dahari yanyu, ɓadi wami, kamutsokana wami dahari. »

 

Mupango wa umuula Lazaro

 

9 Dunia nyengi ya Mayahudi wakati wakia amba Ĩsa aka Ɓaitihania, wandre hule, tsi tu ha siɓaɓu ya Ĩsa, ɓadi pare wamuone Lazaro, ule aka amuregeza hayi ulawa ha uwafu.

10 Na v̄ale yaMatolezi Maɓole ya Masadaka warenge satuwa ya umuula Lazaro wajau,

11 mana ha siɓaɓu ya waye, Mayahudi mengi yakowalawia ha umuamini Ĩsa.

 

Ĩsa asungia Yerusalemu na shime

 

12 iSuku yaɗunga, idunia ɓole ya watru waka waja hari mwa umusherehio wakia amba Ĩsa akoja Yerusalemu.

13 Ɓas, warenge mahuri, wandre wamurenge ha ushelemedza :

« Hozana !

Naɓarikishihe uwo ajao ha lidzina

la Mola

uMufalume wa Israila ! »

14 Ĩsa apara mwana pundra v̄ale, amupandra, mauri ɗe inamuna yaangihwa :

15 « Usuriye, mwana mushe wa Sioni !

Tsunu, umufalume waho asuja,

apandra mwana wa pundra. »

16 V̅ale raha maswihaɓa yahe kawaka waelewa trongo zile. Ɓadi wakati Ĩsa atukuziwa, v̄ale ɗe wanahana amba trongo zile zika ziangihwa ju lahe, na watru wakomufanyiazo.

17 iDunia yaka na Ĩsa wakati amuhira Lazaro alawe kaɓurini, iv̄o amuregeza hayi ulawa ha uwafu, wakotoa ushahidi.

18 Mana watru wengi waja wamupara, ɗe iv̄o wakia amba afanya ãlama ya midjuza iyo.

19 Ɓas, watru wa ishama ya Mafarisayo waambiana : « Musuona ? Kav̄u ata trongo mutsoshindrao muifanye. Namuangaliye, idunia imuɗungu ! »

 

Ĩsa asujudza range kaɓula ufa yahe

 

20 V̅uka ɓaãdhwi ya maGiriki hari mwa wale waka wahea waãɓudu wakati wa uMusherehio. 21 Wandre wamupara Filiɓusa wa shi Ɓaitisaida hari mwa iGalilaya, wamuambia : « Ɓaɓa, risutsaha rimuone Ĩsa. »

22 Ɓas, Filiɓusa andre amuambia Andreasa, amwesa Andreasa na Filiɓusa wandre wamuambia Ĩsa.

23 Sa ile Ĩsa awadjiɓu : « Wakati uja wa uMwana wa Mwanadamu utukuziwa.

24 Kweli, nisumuambiani ha kweli, neka mbia yapuliha trotroju kayafa, iyo uɓaki mbia moja tu. Ɓadi neka ifu, iyo uv̄inga mavuna mengi.

25 Monyewe uv̄endza uhayati wahe, atsoupoteza, na uwo aengao uhayati wahe ulemenguni v̄anu, atsouvukisa ha uhayati mukamilifu wa daima.

26 Neka mutru asutsaha anirumishiye, naniɗunge ; na v̄ahali nilio, v̄av̄o wajau ɗe v̄ahali murumishi wangu atsokao. Neka mutru asunirumishia, Ɓaɓangu atsomuhishimu.

27 « Av̄asa roho yangu ihafiliha. Na trini ɗe nitsoirongoao ? Amba : < Ɓaɓa, ruhusu wakati unu usunipare > ? Ɓadi iyo ɗe imana ata nawaswili hari mwa uwakati unu.

28 Ɓaɓa, tukuza lidzina laho ! »

Sa ile v̄uja ji lalawa pev̄oni, lirongoa : « Tsilitukuza, tsena nitsolitukuza raha. »

29 iDunia yaka v̄ale yakia, yakorongoa amba lilo guguma, na wasalia amba malayika de yalagua na waye.

30 Ɓadi Ĩsa arongoa : « Tsi ha siɓaɓu ya wami, ɗe liji lilo lakilihwana, ɓadi ha siɓaɓu ya wanyu.

31 Av̄asa ɗe uwakati wa ihukuma ya lidunia lini ; av̄asa umutawalizi wa lidunia lini atsolatswa v̄ondze.

32 Na wami, wakati itsokao amba tsihedzewa ulawa shiv̄andreju mwa tsi, nitsovura piya wanadamu hanguju. »

33 Arongoa zile pare ajudze namuna jeje akondrofa.

34 Ɓas, dunia ile imuambia : « Wasi rikia hari mwa iSharia amba Kiristi atsoẽshi dahari. Ha namuna jeje ɓasi ata urongoao amba : < uMwana wa Mwanadamu alazimu ahedzewe > ? uMwana wa Mwanadamu uwo, ɗe uv̄i ? »

35 Sa ile Ĩsa awadjiɓu : « iNuru ya na wanyu raha hari mwa mwana muda. Namwendre wakati muliona inuru, pare ishidza isumujiliyeni ɓila ya wanyu udzilindrilia. Mutru andrao shidzani, kaji v̄ahanu akaɓilio.

36 Ɓasi v̄anu mulio na inuru, namuamini inuru, pare mufanyihe wana wa nuru. » Ɓaanda arongoa trongo zile, Ĩsa alawa, amwesa adzitenge na wao.

 

Wengi wa Mayahudi kawasumuamini Ĩsa

 

37 Wala ukana Ĩsa aka afanya ãlama nyengi za midjuza mbeli zawo, kawakomuamini.

38 Ha izo, urongozi unu wajudziwa na mutrume Izaya utsimidziha :

« Mwalatru, mbani ɗe aamini ihaɓari

yatru raijudza ?

Na ha mbani ɗe ushindzi wa Mwalatru

wav̄enushiwa ? »

39 Izaya arongoa tsena imana ata kawashindra waamini :

40 « Aulu matso yawo,

amwesa awafanya wendza roho

mangavu,

ile pare matso yawo yasuone,

roho zawo zasuelewe,

wala wasugaudze roho zawo hangu,

nawav̄onesa. »

41 Izaya arongoa trongo zile mana aono utukufu wahe, amwesa akomurongoa ɗe waye.

42 Na v̄ale, ata hari mwa yamadhwamana, wengi waja wamuamini, ɓadi ha siɓaɓu ya Mafarisayo kawakoirongoa, ile wasuɓalidziwe iNyumba ya Uswali.

43 Mana wakov̄endza sifa za wanadamu raha na sifa za Mungu.

 

Urongozi wa Ĩsa ɗe utsohukumuo

 

44 V̅ale Ĩsa arongoa ha nguvu : « Monyewe uniamini, kasuniamini ɗe wami, ɓadi ɗe Uwo aniv̄eleha.

45 Na mutru anionao, asuona Uwo aniv̄eleha.

46 Tsija mauri nuru ulemenguni v̄anu, pare mutru yotsi aniaminio, asuɓaki shidzani.

47 « Neka mutru asukia marongozi yangu ne kasuyatuĩ, wami tsi ɗe nimuhukumuo. Mana tsaja amba nihukumu ulemengu, ɓadi nihuyi ulemengu.

48 Monyewe unihara amwesa asukuɓali marongozi yangu, ana hakimu wahe. Urongozi naujudza, ɗe utsomuhukumuo isuku ya mwiso.

49 Mana tsalagua ha iwami yangu, ɓadi Ɓaɓa aniv̄eleha, aniãmurisha waye yahe izo nalazimu nirongowe na ujudza.

50 Na wami nisujua amba ãmuri yahe, ɗe uhayati mukamilifu wa daima. Iyo ɗe imana izo nirongoao, nisuzirongoa mauri ɗe inamuna Ɓaɓa aniambiazo. »

 

 

Ūpoko 13

Ĩsa asuhosa yimindru ya maswihaɓa yahe

 

1 Na kaɓula ya umusherehio wa Unahanizi wa Mutupio, Ĩsa aka ajua amba uwakati wahe madza uka uwaswili wa ulawa ulemenguni v̄anu, andre ha Ɓaɓa. Na ɓaanda av̄endza watru wahe waka ulemenguni, awav̄endze ata mupaka mwiso.

2 Na v̄ale, wakati wa shahula ya mahariɓi, Ɓilisa madza aka atria rohoni ha Yudasi Iskarioti, mwana wa Simoni, ifikira ya umuv̄iria nyuma.

3 Ĩsa akojua amba Ɓaɓa atria piya zitrongo mihononi hahe, amba alawa ha Mungu, amwesa akorudi ha Mungu.

4 Ɓas, ahimi hari mwa muɗyio ule, atoa kandzu yahe, arenge shitamba aifungu trengaju.

5 Atria maji moni na shia, amwesa aandrisa uhosa yimindru ya maswihaɓa yahe, na uyiv̄angua ha ishitamba ile aka aifunga trengaju.

6 Ɓasi awaswili ha Simoni Monye, na waye amuambia : « Wawe Raɓi ɗe unihosao yimindru ! »

7 Ĩsa amudjiɓu : « Trongo niifanyao kusuielewa av̄asa, ɓadi mbeli oho utsoelewa. »

8 Monye amuambia : « Ata hata, kav̄u suku utsonihosao yimindru ! »

Sa ile Ĩsa amudjiɓu : « Neka tsahuhosa, kusina fungu na wami. »

9 Simoni Monye amuambia : « Raɓi, ɓasi v̄av̄o tsi ɗe yimindru tu, ɓadi na yimihono na ishitswa. »

10 Wakati ule Ĩsa amuambia : « Mutru amohoa ahisa, uɓaki tu ɗe waye uhosa yimindru, mana piya umwili wahe wa murahafu. Na wanyu mwa warahafu, ɓadi tsi piyanyu. »

11 Mana akojua uwo akojo muv̄iria nyuma, iyo ɗe imana arongoa : « Tsi piyanyu mulio warahafu. »

12 Ɓaanda awahosa yimindru, atria kandzu yahe, arudi aketsi, amwesa awaambia : « Saɓu muelewa itrongo namufanyianiyo ?

13 Musunihira Fundi, na Raɓi, tsena muna haki, mana wami ɗe wizo zile.

14 Na ha izo, neka tsimuhosoni yimindru, wami Raɓi amma Fundi, imulazimuni wajau muhosane yimindru wanyu na wanyu.

15 Mana tsimuv̄ani mufano, pare mufanye mauri ɗe iheli namufanyiani.

16 Kweli, nisumuambiani ha kweli, murumishi tsi muɓole raha na murumisa wahe, wala mutru av̄elehwa tsi muɓole raha na ule amuv̄eleha.

17 Mwamojua trongo zizo, v̄av̄o mwa rahani neka musuzitria ndziani.

18 « Tsisumurongoani piyanyu ; wami ujua wao nawatsahua. Ɓadi ilazimu uMuangishio utsimidzihe amba : < Mutru akoɗya dipe v̄umoja na wami, anigaushia. >

19 « Nisumujudzani trongo iyo rangu av̄asa, kaɓula raha kayahidjiri, pare yamohidjiri, muamini amba wami ɗe wami.

20 Kweli, nisumuambiani ha kweli, monyewe urenga mutru namuv̄eleha, uwo asunirenga ɗe wami ; na monyewe unirenga, asurenga Uwo aniv̄eleha. »

 

Ĩsa asujudza amba atsov̄iriwa nyuma

 

21 Ɓaanda arongoa zile, Ĩsa ahafiliha iroho, amwesa ajudza ha dhwahiri : « Kweli, nisumuambiani ha kweli, moja mengoni mwanyu atsoniv̄iria nyuma. »

22 Ɓas, yamaswihaɓa waangaliana wao na wao, kawakojua amba akomurongoa mbani.

23 Moja hari mwa maswihaɓa yahe, alio amba Ĩsa akomuv̄endza ha kusudi, aka aketsi kariɓu swafi na waye.

24 Simoni Monye amuv̄eleshedzea ãlama amudzise Ĩsa amba uv̄i ɗe amurongoao.

25 Swihaɓa lile amunyamia Ĩsa, amudzisa : « Raɓi, uwo mbani ? »

26 Ĩsa amudjiɓu : « Ɗe uwo nitsomuv̄ao likutru ɓaanda nalipatsidza. » Ɓas apatsidza likutru, amuv̄alo Yudasi, mwana wa Simoni Iskarioti.

27 Urenga yahe likutru, na Shetwani amungia kamwe.

Ɓas Ĩsa amuambia : « Trongo wendrao uifanye, ifanye ha uharaka. »

28 Kav̄waka ata mutru hari mwa muɗyio ule v̄ale, aelewa imana akomuambia trongo ile.

29 Iv̄o Yudasi aka musika-muzeti wa marike, wasalia wakofikiri amba v̄ale Ĩsa akomuambia anunuwe izo zawalazimu ya umusherehio, au akomuambia av̄e mwana shitru zimasikini.

30 Yudasi ɓaanda arenga likutru la dipe, alawa kamwe. Na v̄ale uku uka ungia.

 

Ĩsa asuv̄a watru wahe ãmuri pia

 

31 Ɓaanda Yudasi alawa v̄ale, Ĩsa arongoa : « Av̄asav̄anu uMwana wa Mwanadamu atukuziwa, na Mungu atukuziwa haheju.

32 Neka utukufu wa Mungu uv̄enulwa ha uMwana, Mungu wajau atsov̄enua utukufu wa uMwana hahe waye Monyewe, tsena atsouv̄enua tsi hale.

33 « Wana wangu, raha tsa v̄umoja na wanyu hari mwa wakati mushashi. Mutsonizunguha, na mauri ɗe inamuna naambia Mayahudi amba : < V̅ahanu wami nendrao, wanyu kamushindri uja >, nisumuambianiyo wajau av̄asa.

34 « Nisumuv̄ani ãmuri pia tsini : Namuv̄endzane wanyu na wanyu. Mauri ɗe inamuna namuv̄endzani, wanyu wajau, namuv̄endzane wanyu na wanyu.

35 Ini ɗe inamuna wanadamu piya watsojuao amba wanyu maswihaɓa yangu, neka muna mahaɓa wanyu na wanyu. »

 

Ĩsa asujudza amba Monye atsomuhara

 

36 Sa ile Simoni Monye amudzisa : « Raɓi, usendra hav̄i ? »

Ĩsa amudjiɓu : « V̅ahali nendrao, kushindri niɗunga av̄asa, ɓadi utsoniɗunga mbeli oho. »

37 Monye amuambia : « Raɓi, mana trini tsishindri nahuɗunga av̄asa ? Wami tsa tayari ya ufa ha siɓaɓu ya wawe. »

38 Ĩsa adjiɓu : « Amba wa tayari ya ufa ha siɓaɓu ya wami ? Kweli, nisuhuambia ha kweli, kukuyi kalitsoyeha, kaɓula ya wawe unihara mara traru. »

 

 

Ūpoko 14

Ĩsa ɗe iNdzia iv̄ingao ha Mungu Ɓaɓa

 

1 « Musuhafilihe iroho. Namuamini Mungu, muniamini na wami.

2 V̅wa makazi mengi nyumbani ha Ɓaɓangu ; na djeli kayaka namuna iyo, natsomuambiani. Mana nisendra namutayarisheni ɓandza.

3 Na neka tsendre, tsimutayarishani liɓandza, nitsorudi, nimurengeni na wami, ile pare v̄ahanu nilio, muke wajau.

4 Na v̄ahali nendrao, wanyu ujua indzia. »

5 Sa ile Tomasi amuambia : « Raɓi, karisujua v̄ahanu wendrao. Ɓasi ha namuna jeje ritsojuao indzia ? »

6 Ĩsa amuambia : « Wami ɗe indzia, ukweli, na uhayati. Kav̄usi mutru ajao ha Ɓaɓa, neka tsi ha ndzia yangu.

7 Na djeli mwakonijua, mwatsomujua wajau Ɓaɓangu. Na rangu v̄anu musumujua, tsena mumuono. »

8 Filiɓusa amuambia : « Raɓi, rionese Ɓaɓa, na iyo itsoritosha. »

9 Ĩsa amuambia : « Filiɓusa, ina muda mwengi nilio na wanyu, ne kwanijua ? Mutru aniona, amuono Ɓaɓa. Ɓas, ha namuna jeje ata urongoao : < Rionese Ɓaɓa > ?

10 Kusuamini amba tsa moni ha Ɓaɓa, na Ɓaɓa a moni hangu ? Marongozi nimuambiaoni, tsisuyarongoa ha iwami yangu. Ɓaɓa alio moni hangu, waye ɗe afanyao zitrendro zahe.

11 Namuniamini amba tsa moni ha Ɓaɓa, na Ɓaɓa a moni hangu ; neka tsi ɗe iyo, namuamini anga ha siɓaɓu ya zitrendro zizo.

12 Kweli, nisumuambiani ha kweli, monyewe uniamini atsofanya wajau zitrendro nizifanyao, tsena atsofanya ɓole zaidi, mana nisendra ha Ɓaɓa.

13 Na yotsi mutsoimiao ha lidzina langu, nitsoifanya, ile pare Ɓaɓa atukuziwe ha uMwana. 14 Neka musumia shitru ha lidzina langu, nitsoifanya.

 

Wahadi wa umujilio wa iRoho Ndzitwaharifu

 

15 « Neka musuniv̄endza, mutsotuĩ ãmuri zangu.

16 Na wami nitsomumia Ɓaɓa amuv̄eni Musaidizi wangina, ake dahari na wanyu.

17 Ɗe iRoho ya ukweli amba ulemengu kaushindri waikuɓali, mana kawasuiona, wala kawasuijua. Ɓadi wanyu musumujua, mana waye asuɓaki na wanyu, amwesa atsoka moni hanyu.

18 Tsitsomulishani yatima, nitsomurudiani.

19 Muda mushashi ɗe waɓaki, na ulemengu kautsoniona tsena, ɓadi wanyu mutsoniona. Iv̄o nilio hayi, wanyu wajau mutsoka hayi.

20 Suku iyo mutsojua amba tsa moni ha Ɓaɓangu, na wanyu mwa moni hangu, tsena wami tsa moni hanyu.

21 Mutru aliona ziãmuri zangu amwesa asuzituĩ, uwo ɗe aniv̄endzao ; na uwo aniv̄endzao, atsov̄endzewa na Ɓaɓangu ; na wami wajau nitsomuv̄endza, amwesa nitsodziv̄enua haheju. »

22 Sa ile Yudasi, tsi ɗe Iskarioti, amuambia : « Raɓi, ha namuna jeje utsodziv̄enuao hatruju, ɓadi tsi ɗe ha ulemengu ? »

23 Ĩsa amudjiɓu : « Neka mutru asuniv̄endza, atsosika urongozi wangu, tsena Ɓaɓangu atsomuv̄endza ; ritsomujilia, amwesa ritsofanya makazi yatru hahe.

24 Uwo kasuniv̄endza, katsosika marongozi yangu. Na urongozi muukiao, tsi wangu, ɓadi wa Ɓaɓa aniv̄eleha.

25 « Tsimuambiani trongo zizo iv̄o raha nilio na wanyu.

26 Ɓadi uMusaidizi, ne ɗe iRoho Ndzitwaharifu Ɓaɓa atsomuv̄elehao ha lidzina langu, atsomufundrisani piya zitrongo, na umunahanidzani piya izo namuambiani.

27 Nisumulishiani utrulivu wa roho, nisumuv̄ani utrulivu wangu ; tsisumuv̄aniwo mauri ɗe inamuna ulemengu uv̄ao. Roho yanyu isuhafilihe, wala isuke na trisidzo.

28 « Mukia amba tsimuambiani : < Wami nisendra dzangu, amwesa nitsomurudiani >. Neka musuniv̄endza, mutsofurahi iv̄o nendrao ha Ɓaɓa, mana Ɓaɓa muɓole raha na wami.

29 Na av̄asa tsimuambiani trongo zizo kaɓula izo uhidjiri, pare zamohidjiri, muamini.

30 Tsitsorongoa trongo nyengi tsena na wanyu, mana umutawalizi wa lidunia lini asuja. Waye kasina ushindzi utsokao yotsi ju langu,

31 ɓadi ile lidunia lijuwe amba nisumuv̄endza Ɓaɓa, nisurendra ha uɗunga izo Ɓaɓa aniãmurisha. V̅av̄o namuhime, rilawe v̄anu.»

 

 

Ūpoko 15

Ĩsa ɗe iNdzia iv̄ingao ha Mungu Ɓaɓa

 

1 « Wami ɗe umuzaɓiɓu wa kweli, na Ɓaɓangu ɗe umulimizi.

2 Kula trahi hanguju kalisudza mavuna, waye ulitoa, na kula lidzao mavuna, waye uliav̄usa, pare lizidi udza.

3 Wanyu madza murahatsiwa ha siɓaɓu ya urongozi namuambianiwo.

4 Namuɓaki hari mwa uv̄umoja na wami, na wami nitsoɓaki hari mwa uv̄umoja na wanyu. Mauri ɗe inamuna trahi kalishindri ladza mavuna ha iwalo yalo neka kalaɓaki hari mwa likoho la umuzaɓiɓu, ɗe ha inamuna iyo tsena wanyu, neka kamusuɓaki hari mwa uv̄umoja na wami.

5 « Wami ɗe umuzaɓiɓu, wanyu ɗe yamarahi. Mutru aɓakio hari mwa uv̄umoja na wami, na wami niɓakio hari mwa uv̄umoja na waye, uwo uv̄inga mavuna mengi. Mana neka tsi na wami, kamushindri ufanya itsokao yotsi.

6 Neka mutru kasuɓaki hari mwa uv̄umoja na wami, waye ulatswa v̄ondze mauri ɗe litrahi, na lilo uhuma ; amwesa yamarahi yao ungulidziwa, uvutswa moroju yavudzwa.

7 Neka musuɓaki hari mwa uv̄umoja na wami, na marongozi yangu yasuɓaki moni hanyu, namumiye yotsi mutsahao, na wiyo mutsotakaɓaliwayo.

8 Tsini itrongo iv̄ingao utukufu ha Ɓaɓangu, ɗe wanyu uv̄inga mavuna ha uwengi, na v̄av̄o mutsodhiɓitisha amba wanyu maswihaɓa yangu.

9 « Mauri ɗe inamuna Ɓaɓangu aniv̄endza, wami wajau tsimuv̄endzeni. V̅av̄o namuɓaki hari mwa uv̄endza yangu.

10 Neka musutuĩ ãmuri zangu, mutsoɓaki hari mwa uv̄endza yangu, mauri ɗe inamuna natuĩ ziãmuri za Ɓaɓangu, tsena niɓakio hari mwa uv̄endza yahe.

11 Tsimuambiani trongo zini, ile pare furaha yangu ike hanyuju, na furaha yanyu ikamilishihe.

12 Tsini iãmuri yangu : Namuv̄endzane wanyu na wanyu, mauri ɗe inamuna namuv̄endzani.

13 Kav̄u uv̄endza muɓole raha na mutru uv̄a uhayati wahe ha siɓaɓu ya wandzani wahe.

14 Wanyu wandzani wangu, neka musufanya izo nimuãmurishaoni.

15 Tsisumuhirani tsena warumishi, mana murumishi kaji trongo murumisa wahe aifanyao. Ɓadi tsimuhirini wandzani, mana tsimujudzani piya izo nakia ha Ɓaɓangu.

16 Wanyu tsi ɗe mwanitsahua, ɓadi wami ɗe namutsahuani, tsena namuhetsini mwendre muv̄inge mavuna, na mavuna yanyu yaẽshi, pare trongo yotsi mutsomumiao Ɓaɓa ha lidzina langu, amutakaɓaliyeniyo.

17 Trongo nimuãmurishaoni, ɗe wanyu uv̄endzana. »

 

Uengefu wa lidunia ha Ĩsa na watru wahe

 

18 « Neka lidunia lisumuengani, namujuwe amba linienge kaɓula lilo umuengani.

19 Na djeli muka wa lidunia, lidunia latsomuv̄endzani amba wa wilo. Na wanyu tsi wa lidunia, ɓadi tsimutsahuani hari mwa lidunia ; iyo ɗe imana ata lidunia limuengaoni.

20 Namunahane urongozi namuambianiwo : < Murumishi tsi muɓole raha na murumisa wahe. > Neka wanitrese, watsomutresani wajau. Na neka watuĩ urongozi wangu, watsotuĩ wajau wanyu.

21 Ɓadi watsomufanyiani piya trongo zizo ha siɓaɓu ya lidzina langu, mana kawasujua Uwo aniv̄eleha.

22 Na djeli tsaka naja, tsena tsaka nawarongodza, kawatsokana dhambi. Ɓadi av̄asa kawashindri upara siɓaɓu ya udziv̄a haki lidhambi lawo.

23 Monyewe unienga, asumuenga wajau Ɓaɓangu.

24 Na djeli tsaka nafanya hari mwawo zitrendro zilio amba kav̄u ata mutru wangina azifanya, kawatsokana dhambi. Ɓadi v̄anu waziono, amwesa warienge, wami na Ɓaɓangu.

25 Ɓadi zini zija pare utsimidzihe urongozi waangihwa moni na iSharia yawo amba : < Wanienge ɓila siɓaɓu. > »

26 « Wakati uMusaidizi atsojao, uwo nitsomuv̄elesheaniwo ulawa ha Ɓaɓa, ne ɗe iRoho ya ukweli ilawao ha Ɓaɓa, atsonilawia ushahidi.

27 Na wanyu wajau mutsolawa ushahidi, mana mwa na wami rangu umwandro.

 

Ūpoko 16

 

1 « Tsimuambiani trongo zini, pare musukwale na uwaminifu wanyu.

2 Mutsoɓalidziwa ziNyumba za Uswali. Na v̄usuja wakati amba yotsi atsomuulanio, atsofikiri amba asumurumishia Mungu.

3 Watsofanya namuna iyo mana kawamujua Ɓaɓa, wala wami.

4 Tsimuambiani trongo zizo, pare wakati wamoja, munahane amba tsimuambianizo. »

 

Hazi ya iRoho Ndzitwaharifu

 

« Ɓadi tsamuambianizo rangu mwandro, mana tsika na wanyu.

5 Av̄asa nisendra ha Uwo aniv̄eleha, na kav̄u ata moja hari mwanyu anidzisao : < Usendra hav̄i ? >

6 Ɓadi ha iv̄o namuambiani trongo zizo, roho yanyu ingiliwa na huzuni.

7 Ɓadi nisumuambiani zikweli : ya ɓorwa hanyuju ya wami ulawa. Mana neka tsalawa, Musaidizi katsomujiliani ; ɓadi neka nisendra, nitsomuv̄eleshedzeaniwo.

8 Na wakati atsojao, atsodhiɓitisha ulemengu amba ukoseha yahusu dhambi, mukuɓalisho mbeli za Mungu, iv̄o na hukuma :

9 yahusu lidhambi, ɗe iv̄o kawasuniamini ;

10 yahusu umukuɓalisho, ɗe iv̄o nendrao ha Ɓaɓa, kamutsoniona tsena ;

11 na yahusu ihukuma, ɗe iv̄o umutawalizi wa lidunia lini ahukumulwa.

12 « Tsina raha trongo nyengi za umuambiani, ɓadi kamushindri uzitrika av̄asa.

13 Ɓadi wakati itsokao amba aja, waye iRoho ya ukweli, atsomuv̄ingani hari mwa piya ukweli, mana katsorongoa ha iwaye yahe, ɓadi atsorongoa izo azikia, amwesa atsomujudzani trongo zijao.

14 Atsov̄enusa utukufu wangu, mana atsorenga zalawa hangu, amujudzenizo.

15 Piya izo Ɓaɓa alionazo, zangu. Iyo ɗe imana narongoa amba atsorenga zalawa hangu, amujudzenizo. »

 

Huzuni ya yamaswihaɓa itsogauha furaha

 

16 « Hari mwa muda mushashi, kamutsoniona tsena ; na ɓaanda ya mwana muda tsena, mutsoniona raha, [mana nisendra ha Ɓaɓa]. »

17 Ɓas v̄ale ɓaãdhwi ya maswihaɓa yahe yaambiana : « Afa v̄av̄o asutsaha ariambiye trini ? Amba : < Hari mwa muda mushashi, kamutsoniona tsena ; na ɓaanda ya mwana muda tsena, mutsoniona raha. > Tsena : < Mana nisendra ha Ɓaɓa > ? »

18 Warudi waambiana : « Afa trongo iyo airongoao amba : < Hari mwa muda mushashi >, mana yahe trini ? Karisujua itrongo airongoao. »

19 Ĩsa ajua amba wakotsaha wamudzise trongo. Ɓas awaambia : « Musudzisana hari mwa trongo nairongoa amba : < Hari mwa muda mushashi, kamutsoniona tsena ; na ɓaanda ya mwana muda tsena, mutsoniona raha >.

20 Kweli, nisumuambiani ha kweli, mutsolila na usikitiha, wakati ulio amba lidunia litsojiv̄iwa. Mutsoka hari mwa huzuni, ɓadi ihuzuni yanyu itsogauha furaha.

21 Wakati mutrumama adzao, waye uremwa na huzuni, mana wakati wahe uwaswili. Ɓadi amohisa udza umwana, waye kanahana tsena utungu ule, mana waye ukana furaha iv̄o v̄wadzalwa mwanadamu ulemenguni.

22 Wanyu wajau, av̄asa mwa hari mwa huzuni. Ɓadi nitsomuonani raha, na iroho yanyu itsofurahi, tsena ifuraha yanyu, kav̄u ata mutru atsoshindrao amutoleyeniyo.

23 iSuku iyo kamutsonidzisa tsena trongo itsokao yotsi. Kweli, nisumuambiani ha kweli, trongo mutsomumiao Ɓaɓa ha lidzina langu, atsomuv̄aniyo.

24 Ata upara av̄asa kamwamia ata trongo ha lidzina langu. Namumiye, na wanyu mutsopara, ile furaha yanyu ikamilishihe.

25 « Tsimuambiani trongo zini ha mifano. Wakati usuja amba tsitsorongoa tsena na wanyu ha mifano, ɓadi nitsomujudzani dhwahiri trongo zahusu Ɓaɓa.

26 iSuku iyo mutsomia ha lidzina langu, wala tsisumuambiani amba nitsomumiliani ha Ɓaɓa. 27 Mana Ɓaɓa waye umuv̄endzani ha iv̄o mwaniv̄endza, amwesa muamini amba tsilawa hahe,waye Mungu.

28 Tsilawa ha Ɓaɓa, tsija ulemenguni ; na av̄asa nisulawa ulemenguni, nirudi ha Ɓaɓa. »

29 Sa ile maswihaɓa yahe yamuambia : « Tsini av̄asa usurongoa dhwahiri, wala kusurumia mifano.

30 Av̄asa rijua amba usujua piya zitrongo, na tsi paka mutru ahudzise shitru. Iyo ɗe imana ata riaminio amba ulawa ha Mungu. »

31 Ĩsa awadjiɓu : « Av̄asa musuamini iv̄o ? »

32 uWakati usuja, na madza tsunu uja, amba mutsotsambaliha kula mutru hahe, tsena mutsonilisha weke. Ɓadi tsisi weke, mana Ɓaɓa a v̄umoja na wami.

33 « Tsimuambiani trongo izo, ile pare muke na utrulivu wa roho hari mwa uv̄umoja wanyu na wami. Mutsoka hari mwa usongefu ulemenguni v̄anu, ɓadi namudzitriye ɓari ! Wami madza tsishindri ulemengu. »

 

 

Ūpoko 17

Ĩsa asumilia maswihaɓa yahe

 

1 Ɓaanda ahisolagua trongo zile, Ĩsa adzua yamatso mbinguni, arongoa : « Ɓaɓa, wakati uwaswili. V̅enua utukufu wa uMwana waho, pare uMwana ahutukuze,

2 amwesa iv̄o wamuv̄a yezi hari mwa kula shiumbe mwanadamu, av̄e uhayati mukamilifu wa daima, ha piya wao wamuv̄awo.

3 Na uhayati mukamilifu wa daima, ɗe wao uhujua, wawe ulio weke Mungu wa kweli, na umujua uwo wamuv̄eleha, Ĩsa Kiristi.

4 Tsihutukuza ulemenguni, tsitsimidza izo waniv̄a nifanye.

5 Na av̄asav̄anu Ɓaɓa, v̄enua utukufu wangu mbeli zaho, utukufu naka nawo haho, kaɓula ya lidunia uka.

6 « Tsihuv̄enusa ha wao waniv̄awo, wawarenga hari mwa ulemengu. Waka waho, amwesa univ̄awo, tsena wasiki urongozi waho.

7 Av̄asa wajua amba piya izo waniv̄a, zilawa haho.

8 Mana tsiwav̄a yamarongozi waniv̄ayo, tsena wayakuɓali. Wajua ha kweli amba tsilawa hahoju, tsena waamini amba univ̄eleha.

9 Wao ɗe niwamiliao. Tsisumilia ulemengu, ɓadi ɗe wao waniv̄awo, mana wao waho.

10 Piya izo zilio zangu, zaho, na izo zilio zaho, zangu, amwesa utukufu wangu uv̄enuha hawoju.

11 Tsisi tsena ulemenguni, ɓadi wao wa ulemenguni, na wami nisuja haho. Ɓaɓa Muraharifu, wasike hari mwa lidzina laho, lilo waniv̄alo, pare wake shitru moja, mauri ɗe wasi.

12 Wakati naka v̄umoja na wao, nakowasika moni na lidzina laho, lilo waniv̄alo. Tsiwahifadhwi, na kav̄u ata moja hari mwawo apotea neka tsi ɗe umwana wa upotevu, ile uMuangishio utsimidzihe.

13 « Na av̄asa nisuja haho, na trongo zizo nisuzilagua raha nilio ulemenguni, ile furaha yangu ikamilishihe moni hawo.

14 Tsiwav̄a urongozi waho, na ulemengu uwaenge, iv̄o kawasi wa ulemengu, mauri wami, iv̄o tsisi wa ulemengu.

15 Tsisuhumia wawatoa ulemenguni, ɓadi uwahifadhwi na uMovu.

16 Kawasi wa ulemengu, mauri wami, nilio amba tsi wa ulemengu.

17 Watwaharishe ha uukweli ; urongozi waho, uwo ɗe ukweli.

18 Mauri ɗe inamuna waniv̄eleha hari mwa ulemengu, tsiwav̄eleha wajau hari mwa ulemengu.

19 Nisudziv̄a wawe ha siɓaɓu ya wao, pare wao wajau, wadziv̄e wawe ha kweli.

20 « Tsisuwamilia wao tu, ɓadi na wao watsoniaminio ha urongozi wawo,

21 ile pare piyawo wake shitru moja, mauri ɗe wawe, Ɓaɓa, namuna ulio moni hangu, na namuna wami nilio moni haho, v̄av̄o wao wajau nawake hari mwa uv̄umoja watru, ile ulemengu uamini amba univ̄eleha.

22 Tsiwav̄a utukufu waniv̄awo, pare wake shitru moja, mauri ɗe inamuna rilio moja,

23 wami moni hawo, na wawe moni hangu, ile wakamilishihe hari mwa uv̄umoja, na ulemengu ujuwe amba univ̄eleha, tsena amba uwav̄endze, mauri ɗe inamuna waniv̄endza.

24 « Ɓaɓa, natsov̄endza v̄ahanu nilio wao waniv̄awo wake wajau na wami, pare waone utukufu wangu, utukufu waniv̄awo iv̄o waniv̄endza kaɓula ya lidunia uumbwa.

25 « Ɓaɓa wa haki, ulemengu kawahujua, ɓadi wami tsihujua, na wanu wajua amba univ̄eleha.

26 Tsiwajudza lidzina labo, tsena nitsowajudzalo, ile mahaɓa waniv̄endza, yake moni hawo, na wami nike moni hawo. »

 

 

Ūpoko 18

Muzio wa Ĩsa

 

1 Ɓaanda ahisorongoa trongo zile, Ĩsa alawa andre na maswihaɓa yahe nyambo ya muro muhavu wa Kedroni, v̄ahanu v̄waka kav̄a. Angia v̄ale na maswihaɓa yahe.

2 Yudasi, ule atsomuv̄iriao nyuma, akov̄ujua wajau, mana Ĩsa na maswihaɓa yahe wakoka na ungulidzana v̄ale.

3 Ɓas, Yudasi av̄ingi fungu la madjeshi, na magogezi yav̄elehwa na ya Matolezi Maɓole ya Masadaka v̄umoja na watru wa ishama ya Mafarisayo, wawaswili v̄ale na magandile, zizinga za moro, na zombo za kondro.

4 Ĩsa iv̄o akojua piya trongo zakojo-mupara, atsengea, awadzisa : « Mbani ɗe mumuzunguhao ? »

5 Wamudjiɓu : « Ĩsa wa Nazareti. »

Ɓas Ĩsa awaambia : « Ɗe wami. » Na v̄ale Yudasi, ule atsomuv̄iriao nyuma, aka na wao.

6 Wakati Ĩsa awaambia : « Ɗe wami », warudi nyuma, wawu v̄otsi.

7 Awadzisa raha : « Mbani ɗe mumuzunguhao ? »

Wamudjiɓu : « Ĩsa wa Nazareti. »

8 Ĩsa adjiɓu : « Tsimuambiani amba ɗe wami. Neka wami ɗe munizunguhao, namulishe wanu wandre dzawo. »

9 Arongoa trongo ile pare urongozi unu aka aurongoa utsimidzihe : « Tsalatsa ata moja hari mwa wale waniv̄awo. »

10 Simoni Monye akana upanga ; ɓas aurenge, areme murumishi wa uMuɓole wa yaMatolezi-Masadaka, ata amukutrua likio la hume. Murumishi ule akohiriwa Malkusi.

11 Sa ile Ĩsa amuambia Monye : « Rudisa upanga waho mufukoni hawo ! Hali tsitsonwa ishikombe Ɓaɓa aniv̄a ninwe ? »

12 Ɓas, v̄ale lifungu la madjeshi na umuɓole wawo, v̄umoja na yamagogezi wa Mayahudi wamusiki Ĩsa, wamufungu.

13 Wamuv̄ingi raɓuzi ha Hanasi, mana aka ɓamuhe wa Kayafasi, uMuɓole wa yaMatolezi-Masadaka mwaha ule.

14 Na Kayafasi ɗe aka av̄a Mayahudi sariɓu lini : « Ya afudhwali mutru moja ufa ha ufaidisha uumati. »

 

Monye asumuhara Ĩsa

 

15 Simoni Monye na swihaɓa langina wamuɗungu Ĩsa. Swihaɓa lile lakojulihana na uMuɓole wa yaMatolezi-Masadaka ; ɓas, angia na Ĩsa moni na umuraɓa wa uMuɓole wa yaMatolezi-Masadaka.

16 Ɓadi Monye aɓaki v̄ondze kariɓu na umulongo. Swihaɓa langina lile lakojulihana na uMuɓole wa yaMatolezi‑Masadaka alawa, alo hadisi na mugogezi-mulongo mutrumushe, ata amuv̄irisa Monye.

17 Sa ile murumishi mutrumama mugogezi ule amuambia Monye : « Wawe wajau tsi swihaɓa la mutru ule ? »

Arongoa : « Tsisi. »

18 Na v̄ale warumizi na yamagogezi waka wavudzu moro wakohora, mana v̄uka ɓaridi. Monye aka na wao, akohora wajau.

 

uMuɓole wa yaMatolezi-Masadaka asumutafiti Ĩsa

 

19 Ɓasi uMuɓole wa yaMatolezi-Masadaka amutafiti Ĩsa ju la maswihaɓa yahe, na umusomo wahe.

20 Ĩsa amudjiɓu : « Tsilagua ha hadhwira na idunia. Ha dahari nakosomedza moni na Nyumba ya Uswali, na iNyumba Ndzitwaharifu, v̄ahanu piya Mayahudi yangulidzanao, tsena tsarongoa ata trongo sirini.

21 Mana trini munitafitio ? Izo nazirongoa, namudzise wao wanikia. Wasujua izo narongoa. »

22 Urongoa yahe zile, moja mengoni mwa yamagogezi yaka v̄ale amureme pi Ĩsa ha umuambia : « Iyo ɗe inamuna umudjiɓuo uMuɓole wa yaMatolezi-Masadaka ? »

23 Sa ile Ĩsa amudjiɓu : « Neka tsirongoa nnayi, nieledze imbovu nairongoa. Ɓadi neka tsirongoa ha uzuri, mana trini uniremao ? »

24 Ɓas v̄ale Hanasi amuv̄eleha na zingwe ha Kayafasi, uMuɓole wa yaMatolezi-Masadaka.

 

Monye asumuhara tsena Ĩsa

 

25 Simoni Monye aka v̄ale, akohora. Ɓas, watru wale wamuambia : « Wawe wajau tsi swihaɓa lahe ? »

Ɓadi ahana ha urongoa : « Wami tsisi. »

26 Moja wa warumishi wa uMuɓole wa ya Matolezi-Masadaka, mudjemaza wa ule Monye aka amukutrua likio, amudzisa : « Afa tsaka nahuona mwa na waye kav̄ani hule ? »

27 Ɓadi Monye ahana raha. Sa na isa ile v̄uyehe kukuyi.

 

Ĩsa asuv̄ingwa mbeli za Ɓilatusa

 

28 Asuɓuhi ya handra, wamurenge Ĩsa ha Kayafasi, wamuv̄ingi hari mwa inyumba ya uwakala. Wao wenyewe kawangia moni na inyumba ya wakala ile, pare wasunagisishihe, ne waɗye Unahanizi wa uMutupio.

29 Ɓas, wakala Ɓilatusa andre awapara v̄ondze hule, awadzisa : « Trini ɗe musingidziao mutru unu ? »

30 Wamudjiɓu : « Na djeli mutru unu kaka murendra-mbovu, karatsohuv̄ingiawo. »

31 Ɓas v̄ale Ɓilatusa awaambia : « Namumurenge wanyu wenyewe, mumuhukumu ulawana na iSharia yanyu. »

Sa ile Mayahudi wamudjiɓu : « Wasi karisina ruhusa ya uula mutru. »

32 Izo zihidjiri pare utsimidzihe urongozi Ĩsa aka aurongoa ha uonesa ufa jeje akondrofa.

33 Ɓilatusa angia raha moni na inyumba ya wakala ile, amuhiri Ĩsa, amuambia: « Wawe ɗe mufalume wa yaMayahudi ? »

34 Ĩsa amudjiɓu : « Hali ha iwawe yaho ɗe urongoao trongo iyo, au v̄wa wangina wahuambia trongo zanihusu ? »

35 Ɓilatusa amudjiɓu : « Hali wami Muyahudi mwa ? iNishani yaho na yaMatolezi Maɓole ya Masadaka wahuv̄eleha mihononi hangu. Trini ɗe waifanya ? »

36 Ĩsa adjiɓu : « Ufalume wangu tsi wa ulemengu unu. Na djeli ufalume wangu uka wa ulemengu unu, warumishi wangu watsoniwanilia, ile nasuv̄elehwe mihononi ha Mayahudi. Ɓadi v̄anu, ufalume wangu tsi wa ulemengu unu. »

37 Ɓas, Ɓilatusa amuambia : « V̅av̄o wawe mufalume ? »

Ĩsa adjiɓu : « Wawe ɗe uirongoao, wami mufalume. Wami tsidzalwa, tsija ulemenguni v̄anu, ɗe ha wami ulawia ushahidi ukweli. Mutru yotsi alio wa ukweli, uvulishia ji langu. »

38 Ɓilatusa amudzisa : « Ukweli ɗe uv̄i ? »

Ɓaanda arongoa zile, alawa tsena, andre apara yaMayahudi, awaambia : « Wami tsisuona ata kosa haheju.

39 Ɓadi iv̄o ilio udzevu hanyuju amba wami umuɓuliani mutru wakati wa Unahanizi wa uMutupio, v̄av̄o musutsaha nimuɓuliyeni umufalume wa yaMayahudi ? »

40 Ɓas, washelemedza raha : « Ata hata tsi waye ! Ɓadi ɗe Ɓaraɓasi ! » Na v̄ale Ɓaraɓasi waye, aka murav̄izi.

 

 

Ūpoko 19

Ĩsa asuhukumulwa aremwe mizumari

 

1 Ɓas, Ɓilatusa amutoa Ĩsa, andre aɓuɓulwe.

2 Madjeshi wav̄ahasa kara la miɓa, wamutrialo shitswani, wamuv̄ishidza nguo yakana range ya muzambarau,

3 amwesa watsengelea kariɓu na waye, wamuambia ha umushekedza : « Kwezi, mufalume wa Mayahudi ! » Amwesa wakomurema mav̄i.

4 Ɓilatusa alawa raha v̄ondze, aambia yaMayahudi : « Tsunu, nisumuv̄ingianiwo v̄ondze, pare mujuwe amba tsisuona ata kosa haheju. »

5 Ɓas, Ĩsa alawa na likara la miɓa aka atrilwalo, na inguo ya muzambarau. Sa ile Ɓilatusa awaambia : « Namuangaliye, umutru tsuwo ! »

6 Wakati ya Matolezi Maɓole ya Masadaka na yamagogezi wamuona, washelemedza : « Mureme mizumari hari mwa muri wa pawa ! Mureme mizumari !

Ɓas, Ɓilatusa awaambia : « Namumurenge ɗe wanyu, mumureme mizumari. Mana wami, tsisumuona na kosa. »

7 Mayahudi wamudjiɓu : « Wasi rina Sharia, na ha uɗunga iSharia iyo, alazimu afe, mana adzifanya Mwana wa Mungu. »

8 Wakati Ɓilatusa akia urongozi ule, azidi uria.

9 Angia tsena moni na inyumba ya wakala ile, amudzisa Ĩsa : « Wawe wa shi hav̄i ? » Ɓadi Ĩsa kamuv̄a djawaɓu.

10 Sa ile Ɓilatusa amuambia : « V̅av̄o wami, kusunivia ? Afa kusujua amba tsina yezi ya uhujeledza, na yezi ya uhurema mizumari ? »

11 Ĩsa amudjiɓu : « Kwatsokana yezi itsokao yotsi hanguju na djeli kwaka wav̄olwayo ulawa uju. Ha izo, mutru anitria mihononi haho, likosa lahe ɓole zaidi. »

12 Rangu v̄ale Ɓilatusa akozunguha ndzia ya umujeledza, ɓadi Mayahudi yakoshelemedza : « Neka usumujeledza, wawe tsi mwandzani wa Kaisara. Mutru yotsi adzifanyao mufalume, uka kinyume na Kaisara. »

13 Ɓas, ukia yahe marongozi yale, Ɓilatusa amuv̄ingi Ĩsa v̄ondze, amwesa aloketsi hari mwa ishiri ya mahakama, v̄ahanu v̄uhiriwao Shandza ya Ɓwe. (Hari mwa iShiheɓrania, Djaɓata.) 14 Ika ɗe isuku ya uMutayarisho wa Unahanizi wa uMutupio, mukaɓala wa sa ya sita.

Wakati ule Ɓilatusa aambia yaMayahudi : « Tsuwo mufalume wanyu ! »

15 Ɓadi watru wale washelemedza : « Mutowe ! Mutowe ! Umureme mizumari hari mwa muri wa pawa ! »

Ɓilatusa awadzisa : « Nimureme mizumari mufalume wanyu ? »

yaMatolezi Maɓole ya Masadaka wadjiɓu : « Karisina mufalume neka tsi ɗe Kaisara. »

16 Wakati ule amuv̄eleha mihononi hawo, pare andre aremwe mizumari hari mwa muri wa pawa. Ɓas, wamurenge Ĩsa wamuv̄ingi.

 

Ĩsa asuremwa mizumari hari mwa muri wa pawa

 

17 Ĩsa akov̄inga waye monyewe muri wa pawa wahe, andre v̄ahanu v̄wakohiriwa Kaka la Shitswa (Shiheɓrania, Golgota.)

18 V̅ale ɗe v̄ahali wamurema mizumari hari mwa muri wa pawa, v̄umoja na watru waili wangina, moja humeni, na umoja potroni, na Ĩsa hari-hari.

19 Ɓilatusa afanya muangishio, autria hari mwa umuri wa pawa ule ; uka uangihwa zini : « ĨSA MUNAZARETI, MUFALUME WA YAMAYAHUDI. »

20 Mayahudi mengi yasomo muangishio ule, mana v̄ahanu Ĩsa aka aremwa mizumari, v̄uka kariɓu na liɗago. Muangishio ule uka uangihwa Shiheɓrania, Shigiriki, na Shilatini.

21 Ɓasi Matolezi Maɓole ya Masadaka ya Mayahudi wamuambia Ɓilatusa : « Usuangihe : < Mufalume wa yaMayahudi >, ɓadi angiha : < Mutru unu arongoa : Wami ɗe mufalume wa yaMayahudi. > »

22 Ɓilatusa adjiɓu : « Trongo naiangiha, tsiiangiha ! »

23 Ɓas, ɓaanda madjeshi wamurema Ĩsa mizumari hari mwa muri wa pawa, warenge nguo zahe, wazianisiana mafungu manne, fungu moja ha kula djeshi. Warenge na ikandzu yahe ilio amba kayakana masono, yaka yafanyiwa ha shitamba moja rangu uju ata utsini.

24 Waambiana : « Rasuirandruwe, ɓadi narifanye kuria mutru atsoiparao. »

Trongo iyo ifanyishiha pare urongozi wa uMuangishio Muraharifu unu utsimidzihe :

« Wadzianisia nguo zangu,

wafanya kuria ikandzu yangu. »

Iyo ɗe itrongo madjeshi waifanya.

25 Na kariɓu na umuri wa pawa wa Ĩsa v̄ale, mayahe aka ahimi, na mwananyahe mutrumushe wa mayahe, Mariama mutrumushe wa Klopasi, na Mariama wa shi Magidala.

26 Wakati Ĩsa amuona mayahe, na kariɓu na waye swihaɓa lilio amba akoliv̄endza, amuambia mayahe : « Mama, tsuwo mwana waho. »

27 Amwesa aambia liswihaɓa : « Tsuwo mayaho. » Ɓas, rangu v̄ale swihaɓa lile limurenge ɗagoni hahe.

 

Wafati wa Ĩsa

 

28 Ɓaanda ya v̄ale, Ĩsa iv̄o akojua amba piya trongo zitsimidziha, arongoa pare uMuangishio Muraharifu utsimidzihe : « Nisuona nyora. »

29 V̅ale v̄uka shia yajaya siki. yaMadjeshi yalodzo famu ha siki, waisamidza hari mwa trahi la hisop, amwesa waitsengeledza hanyoni hahe.

30 Ɓaanda Ĩsa anwa siki ile, arongoa : « Zitsimidziha piya. » Amwesa anyamisa ishitswa, roho yahe imulawia.

 

Udhiɓitifu wa ufa wa Ĩsa

 

31 Ika ɗe isuku ya Mutayarisho wa iSuku ya Uv̄umuzi, ilio amba ika suku ɓole halisi. Ɓasi iv̄o Mayahudi kawakotsaha maiti zile zaɓaki hari mwa miri iSuku ya Uv̄umuzi, wamutsaha Ɓilatusa ruhusa wavundze yimindru ya watru wale waremwa mizumari, na zimaiti zitolwe. 32 Ɓas, madjeshi yalovundza yimindru ya u wa handra, amwesa ya u wa v̄ili aka aremwa mizumari v̄umoja na Ĩsa.

33 Wamowaswili ha Ĩsa ata waona amba madza afu, kawamuvundza yimindru.

34 Ɓadi moja mengoni mwa madjeshi yale amuforoa imbavu ha fumo, na sa ile v̄ulawa damu na maji.

35 Mutru uwo aona trongo zile ɗe alawao ushahidi nazo, na ushahidi wahe, uwo kweli. Asujua amba asurongoa zikweli, pare muamini wajau.

36 Trongo zini zihidjiri ile uMuangishio Muraharifu unu utsimidzihe : « Ata muɓa moja hahe kautsovundzwa. »

37 Na v̄ahanu v̄wangina raha uMuangishio usurongoa : « Watsov̄eleha yamatso ha ule wamuforoa. »

 

Madziho ya Ĩsa

 

38 Ɓaanda ya v̄av̄o Yusufu wa shi Arimatia, aka swihaɓa la Ĩsa sirini iv̄o akoria yaMayahudi, amumia Ɓilatusa ruhusa ya urenga imaiti ya Ĩsa. Na Ɓilatusa akuɓali. Ɓas, alorenga imaiti ya Ĩsa.

39 Nikodemu, ule nyumeni hule aka amujilia Ĩsa uku, aja wajau, av̄ingi mutsanganisio wa manukatro, wapara ziv̄imo miya jauleni za mira na aloye.

40 Ɓas, warenge imaiti ya Ĩsa, waiv̄ambia zitamba na yamanukatro, ha uɗunga imila ya udziha ya Mayahudi.

41 Na v̄ale Ĩsa aka aremwa mizumari hari mwa muri wa pawa, v̄uka kav̄a lakana kaɓuri pia raha kalapara latrilwa mutru.

42 Ɓaanda yaka Suku ya Matayarisho ya Mayahudi, na iv̄o kaɓuri lile laka kariɓu, wamutria Ĩsa v̄ale.

 

 

Ūpoko 20

Muregezeo hayi wa Ĩsa

 

1 iSuku ya handra ya umufumo, Mufumov̄ili, Mariama wa shi Magidala andre kaɓurini asuɓuhi na mapema, raha v̄uka shidza. Aono amba liɓwe lika litolwa kaɓuriju.

2 Areme mbio andre amupara Simoni Monye na swihaɓa langina lile Ĩsa akoliv̄endza, awaambia : « Wamutowo Raɓi kaɓurini, na karisujua v̄ahanu wamutria. »

3 Ɓas, Monye na swihaɓa langina lile walawa, wandre kaɓurini.

4 Wareme mbio v̄umoja wao waili, ɓadi swihaɓa langina lile lendre mbio raha na Monye, liwaswili kaɓurini kadimu.

5 Unyama yahe, aono zizitamba zilishwa v̄otsi, ɓadi kangia.

6 Simoni Monye akomuɗunga, awaswili, angia moni na likaɓuri, aono zitamba zile zalishwa v̄ale.

7 Na ishitamba ile yaka yatrilwa shitswani ha Ĩsa, kayaka na zitamba zile, ɓadi ika iv̄erwa, ihetsiwa v̄ahanu v̄wangina.

8 Swihaɓa langina lile laka lawaswili kaɓurini kadimu, lingia wajau. Aono, ɓasi aamini.

9 Mana raha kawakoelewa uMuangishio, amba aka alazimu aregeye hayi ulawa ha uwafu.

10 Ɓas, maswihaɓa yale yaregea hawo.

 

Ĩsa asumuv̄enushia Mariama wa Magidala

 

11 Na v̄ale Mariama aka ahimi v̄ondze kariɓu na likaɓuri, akolila. Hari mwa shililo yahe, anyama ha uangalia moni na likaɓuri.

12 Ɓas, aono malayika mbili zapindra nguo ndjeu, ziketsi v̄ahanu v̄ale umwili wa Ĩsa waka waladzwa, moja shitswani, moja mindruni.

13 Zimudzisa : « Mama, mana trini ulilao ? »

Awadjiɓu : « Mana wamutowo Raɓi wangu, wala tsisujua v̄ahanu wamutria. »

14 Urongoa yahe trongo zile azingi, na sa ile amuono Ĩsa iv̄o ahima, ɓadi kakojua amba ule ɗe waye.

15 Ĩsa amudzisa : « Mama, mana trini ulilao ? Usumuzunguha mbani ? »

Na v̄ale Mariama akofikiri amba ule ɗe mutru wa hazi wa likav̄a. Amuambia : « Ɓaɓa, neka wawe ɗe wamutoa, niambiye v̄ahanu wamutria, nendre namurenge. »

16 Sa ile Ĩsa amuambia : « Mariama ! »

Azingi, amwesa amuambia Shiheɓrania : « Rabbuni ! » (yaani, « Fundi »).

17 Ĩsa amuambia : « Usunisike, mana raha tsahea ha Ɓaɓangu. Ɓadi endra wapare wananyangu, uwaambiye : < Nisuhea ha Ɓaɓangu, amma Ɓaɓanyu, ha Mungu wangu, amma Mungu wanyu. > »

18 Ɓas, Mariama wa Magidala andre ajudza yamaswihaɓa amba amuono Raɓi, na zile amuambiazo.

 

Ĩsa asuv̄enushia maswihaɓa yahe

 

19 Mahariɓi ya isuku ya handra ya umufumo, yimilongo ya v̄ahanu maswihaɓa waka wangulidzana yika yiɓalwa, ha siɓaɓu ya trisidzo lawo na yaMayahudi. Sa ile Ĩsa aja, ahimi hari mwawo, awaambia : « Salama ju lanyu ! »

20 Ɓaanda arongoa zile, awaonesa yimihono na imbavu yahe. Ɓas, yamaswihaɓa yangiliwa na furaha iv̄o wamuona Raɓi.

21 V̅ale Ĩsa awaambia raha : « Salama ju lanyu ! Mauri ɗe inamuna Ɓaɓa aniv̄eleha, wami wajau nisumuv̄elehani. »

22 Ɓaanda ya marongozi yale, awavudzia na uwaambia : « Namupareni iRoho Ndzitwaharifu.

23 Wao mutsowaswamihio yamadhambi, watsoswamihiwawo ; na wao kamutsowaswamihiwo, kawatsoswamihiwa madhambi yawo. »

 

Ĩsa asumuv̄enushia Tomasi

 

24 Tomasi ahiriwao Mbiliju, moja mengoni mwa kumi na waili wale, kaka na wao wakati Ĩsa awajilia.

25 Ɓas, maswihaɓa wasalia wale wamuambia : « Rimuono Raɓi. » Ɓadi awadjiɓu : « Neka tsisuona mihononi hahe ãlama ya yimizumari, wala tsisutria sha yangu hari mwa kovu za yimizumari, na muhono wangu mbavuju hahe, wami tsitsoamini. »

26 Ɓaanda ya suku nane, yamaswihaɓa yaka raha moni na inyumba, na Tomasi aka na wao. Ɓasi Ĩsa aja, na yimilongo yika yiɓalwa, ahimi hari mwawo, arongoa : « Salama ju lanyu ! » 27 Amwesa amuambia Tomasi : « Tsengedza hunu sha yaho, amwesa uangaliye mihono yangu. Tsengedza tsena muhono waho, uutriye mbavuni hangu. Usuke muziro wa uamini, ɓadi amini ! »

28 Sa ile Tomasi amudjiɓu : « Raɓi wangu, tsena Mungu wangu ! »

29 Ɓas, Ĩsa amuambia : « Ha siɓaɓu amba uniono, ɗe waamini ? Waɓarikishiha wao kawaona, ne waamini. »

30 Amwesa Ĩsa afanya raha mbeli za maswihaɓa yahe ãlama za midjuza nyengi zangina zilio amba kazaangihwa moni na ishio ini.

31 Ɓadi zini ziangihwa pare muamini amba Ĩsa ɗe Mutsahuliwa, uMwana wa Mungu, na ha uamini, muke na uhayati ha lidzina lahe.

 

 

Ūpoko 21

Ĩsa asuhukumulwa aremwe mizumari

 

1 Ɓaanda ya v̄ale Ĩsa av̄enushia tsena maswihaɓa yahe wangoni mwa iƁahari ya Tiɓeriasa. Na tsini inamuna adziv̄enua :

2 Simoni Monye, Tomasi ahiriwao Mbiliju, Natanaeli wa shi Kanaani hari mwa iGalilaya, wana wa Zuɓudu, na maswihaɓa maili yangina ya Ĩsa, waka v̄umoja.

3 Ɓas, Simoni Monye awaambia : « Nisondroloa. » Wamuambia : « Wasi wajau, risuja na wawe. » V̅ale walawa, wapashia laka, ɓadi uku ule kawapara ata shitru.

4 Asuɓuhi yamongia, Ĩsa ahimi wangoni na lidzia la maji. Ɓadi yamaswihaɓa kayakojua amba ule ɗe Ĩsa.

5 Ĩsa awadzisa : « Wananyangu, mupara mariziki ? »

Wamudjiɓu : « Ata hata. »

6 Ɓas, awaambia : « Namuvutse uwavu uv̄andre wa hume wa ilaka, na wanyu mutsopara. » Sa ile wauvutsu, amwesa kawakoshindra wauvura tsena ha siɓaɓu ya uwengi wa zifi.

7 Ɓasi swihaɓa lile Ĩsa akoliv̄endza limuambia Monye : « Ule ɗe Ra6i ! » Simoni Monye ukia yahe amba ɗe Raɓi, aɓanga nguo ya uju yahe mana kaka apindra, amwesa adzivutsu ɓaharini. 8 Maswihaɓa yasalia yale yaja na ilaka na ugugura uwavu waka wajaya na fi, mana kawaka mbali na iɓandari, hari mwa ziv̄imo za ule miyateni jauleni.

9 Wakati washuka v̄otsi, waono maha ya moro v̄ale na fi uju, v̄uka na dipe.

10 Ɓas, Ĩsa awaambia : « Fi zizo mwazipara av̄asa, namuv̄inge wana ɓaãdhwi. »

11 Simoni Monye ahea moni na ilaka, avuru wangoni uwavu waka wajaya fi ɓole zapara miya wa hamusini na traru, ɓadi ata iv̄o zaka nyengi namuna ile, ne uwavu kawarandruha.

12 Ɓas, Ĩsa awaambia : « Namuje muɗye. » Na kav̄waka ata moja mengoni mwa yamaswihaɓa akosuɓutu umudzisa : « Wawe mbani ? » Wakojua amba ɗe Raɓi.

13 Ɓas, Ĩsa atsengea, arenge lidipe, awav̄alo, afanya ɗe wiyo na ifi.

14 Iyo ika ɗe imara ya raru ya Ĩsa av̄enushia maswihaɓa yahe rangu aregezewa hayi ulawa ha uwafu.

 

Ĩsa asumudhwaminisha Monye raha urumwa wahe

 

15 Ɓaanda wahisoɗya, Ĩsa amuambia Simoni Monye : « Simoni, mwana wa Yunasi, hali usuniv̄endza raha na wanu ? »

Amudjiɓu : « Ewa Raɓi, usujua amba wami uhuv̄endza. »

Ĩsa amuambia : « Tsunga wana maɓariɓari wangu. »

16 Amuambia mara ya v̄ili : « Simoni, mwana wa Yunasi, usuniv̄endza ? »

Monye amudjiɓu : « Ewa Raɓi, usujua amba nisuhuv̄endza. »

Ĩsa amuambia : « Tsunga maɓariɓari yangu. »

17 Amuambia ha mara ya raru : « Simoni, mwana wa Yunasi, usuniv̄endza ? »

Sa ile Monye aremwa na huzuni iv̄o amudzisa ha mara ya raru : « Hali usuniv̄endza ? » Amudjiɓu : « Raɓi, wawe ujua piya trongo. Usujua amba nisuhuv̄endza. »

Ĩsa amuambia : « Tsunga maɓariɓari yangu.

18 Kweli, nisuhuambia ha kweli, wakati waka mwanahirimu, wakodzifunga wawe monyewe umukandra, amwesa wakwendra v̄ahanu wakotsaha. Ɓadi wakati utsokao muɗuhazi, utsoondzoa mihono yaho, na mutru wangina ɗe atsohufungaowo, na uhuv̄inga v̄ahanu kutsotsaha. »

19 Arongoa trongo iyo ile aonese ha ufa jeje Monye atsomutukuzao Mungu. Ɓaanda arongoa zile, amuambia : « Niɗunge ! »

20 Monye uzinga yahe, aono liswihaɓa lile Ĩsa akoliv̄endza lakowaɗunga, ule alio amba hari mwa umuɗyio aka amunyamia Ĩsa ishifuɓa na umudzisa : « Raɓi, mbani ɗe atsohuv̄iriao nyuma ? »

21 Umuona yahe, Monye amudzisa Ĩsa : « Raɓi, ɓas mutru unu, trini ɗe itsomuparao ? »

22 Ĩsa amudjiɓu : « Neka nisutsaha aɓaki ata wakati nitsoregeao, shuhuli yaho trini ? Wawe, niɗunge. »

23 Rangu v̄ale, zihaɓari ziyenea hari mwa uwananya wa uwaminifu amba swihaɓa lile kalitsofa. Na v̄ale Ĩsa kaka amuambia Monye amba swihaɓa lile kalitsofa, ɓadi amba : « Neka nisutsaha aɓaki ata wakati nitsoregeao, shuhuli yaho trini ? »

24 Swihaɓa lilo ɗe lilawao ushahidi na trongo zini, laziangiha. Na wasi risujua amba ushahidifu wahe, kweli.

25 Ĩsa afanya raha trongo nyengi zangina. Na djeli zakoangihwa moja ha moja, tsisufikiri amba lidunia wilo latsoshindra liv̄inge zizio zitsoangihwao.